Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 16.09.2019 15:43:55 

Materská Škola Seňa

TLAČOVÉ SPRÁVY

sprava_o_podmienkach_a_vysledkoch_2017_2018_pre_internet.pdf

 

MATERSKÁ ŠKOLA, SEŇA 200
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy, Seňa 200 za školský rok 2017/2018

Vypracovala: Mgr. Valéria Čomová
OBSAH:
VYJADRENIE RADY ŠKOLY
STANOVISKO ZRIAĎOVATEĽA
VÝCHODISKÁ A PREDPOKLADY
1.Základné identifikačné údaje o škole
2. Údaje o počte detí materskej školy 3. Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka základnej školy 4.Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov pedagogických
zamestnancov školy 5.Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 6.Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 7.Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach 8.Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej činnosti školy 9.Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere školy 10.Úlohy na školský rok 2017/2018 a vyhodnotenie jeho plnenia 11.Oblasti s dobrými výsledkami a oblasti, v ktorých sú nedostatky 12.Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 13.Poslanie a vízia materskej školy


VYJADRENIE RADY ŠKOLY
Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť – neschváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy, Seňa 200, za školský rok 2017/2018.
Prerokované na Rade školy dňa: ............................................................
Predseda Rady školy pri MŠ Seňa 200


STANOVISKO ZRIAĎOVATEĽA
Zriaďovateľ Materskej školy, Seňa 200 schvaľuje - neschvaľuje Správu o výchovno –
vzdelávacej činnosti Materskej školy, Seňa 200, za školský rok 2017/2018. V Seni dňa............... ......................................................
Ing. Marcela Gallová
starosta Obce Seňa


VÝCHODISKÁ A PREDPOKLADY
Správa je vypracovaná v zmysle: 1. vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12. 2005 o štruktúre a obsahu
správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, 2. metodického usmernenia Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R k vyhláške
Ministerstva školstva SR č.9/2006 Z. z., 3. plánu práce Materskej školy Seňa 200, na školský rok 2017/2018, 4. analýzy výchovno- vzdelávacích výsledkov práce v jednotlivých triedach Materskej
školy, Seňa 200, v školskom roku 2017/2018.

Predkladá: Mgr. Valéria Čomová riaditeľka MŠ Seňa

1.Základné identifikačné údaje o škole
Názov školy: Materská škola Seňa 200
Adresa školy: Seňa 200 044 58 Seňa
Telefónne číslo: ++421 55 6962221,
Webová stránka: www.mssena.wbl.sk
Zriaďovateľ: Obec Seňa
Seňa 200
04458 Seňa
Forma hospodárenia: škola bez právnej subjektivity
Riaditeľka: Mgr. Valéria Čomová
Poradné orgány MŠ
Rada školy: Predseda:
Mgr. Mária Vargová- delegovaná za pedagogických zamestnancov školy.
Členovia:
Mgr. Katarína Domonkošová – delegovaná za zriaďovateľa, Ing. Katarína Hanušovská Tóthová- delegovaná za rodičov,
Ing. Jana Sedláková – delegovaná za rodičov,
Helena Ivanková – delegovaná za nepedagogických zamestnancov školy.
Pedagogická rada: Mgr. Čomová Valéria – riaditeľka MŠ,
Gálffyová Etela – triedna učiteľka,
Jesenská Helena – triedna učiteľka,
Šoltésová Monika- triedna učiteľka, Mgr. Vargová Mária -triedna učiteľka,
Mgr. Anna Lešková – učiteľka,
Nikola Cibuľová – učiteľka,
Júlia Hámorská – učiteľka.

2. Údaje o počte detí
Údaje o počte detí k 31.8.2018 1. trieda 2-3,5 ročné deti: 18 2. trieda 3-4 ročné deti: 21
 3. trieda 4-6 ročné deti: 21 4. trieda 5-6 ročné deti: 21
Počet detí spolu: 81
Priemerná dochádzka celkovo v MŠ: 66,45%
Počet detí, ktoré nastúpili do MŠ k 15.9.2017 (školský rok 2017/2018) – 80. Z toho
počet detí s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky 1.
Počet detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 29.
Počet deti nastupujúcich do ZŠ k 3.9.2018 – 28. Počet detí s odkladom plnenia povinnej
školskej dochádzky k 3.9.2018- 1.
Počet podaných žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2018-2019 k 1.8.2018 - 27.

3. Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka základnej školy
Počet deti nastupujúcich do ZŠ k 3.9.2018 – 28.
4.Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov
pedagogických zamestnancov školy
Zamestnanci Materskej školy, Seňa 200, v školskom roku 2017/2018:
Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Valéria Čomová – riaditeľka MŠ, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
Etela Gálffyová – triedna učiteľka, samostatný pedagogický zamestnanec,
Helena Jesenská – triedna učiteľka, samostatný pedagogický zamestnanec, Petra Domonkošová – materská dovolenka, samostatný pedagogický zamestnanec,
Monika Šoltésová – triedna učiteľka samostatný pedagogický zamestnanec,
Mgr. Mária Vargová – triedna učiteľka, poverená riadením Metodického združenia,
samostatný pedagogický zamestnanec,
Mgr. Anna Lešková- učiteľka, začínajúci pedagogický zamestnanec, od 7/2018
samostatný pedagogický zamestnanec,
Júlia Hámorská – učiteľka, začínajúci pedagogický zamestnanec, od 7/2018 samostatný
pedagogický zamestnanec,
Nikola Cibuľová – učiteľka, začínajúci pedagogický zamestnanec, od 7/2018
samostatný pedagogický zamestnanec.


Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky pre pedagogickú
činnosť: Mgr. Valéria Čomová- SŠ vzdelanie (SPgŠ Levoča) -I. stupeň VŠ vzdelania (PF PU v Prešove) -II. stupeň VŠ vzdelania (PF UMB v Banskej Bystrici) Monika Šoltésová - SŠ vzdelanie (SPgŠ KG Prešov)
Etela Gálffyová -SŠ vzdelanie (SPgŠ Lučenec) Helena Jesenská -SŠ vzdelanie (SPgŠ KG Prešov)
Mgr. Mária Vargová – I. a II. stupeň VŠ vzdelania (PF PU v Prešove)
Petra Domonkošová - SŠ vzdelanie (ZSŠ Trebišov) Nikola Cibuľová - SŠ vzdelanie (KSPgŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice)
Júlia Hámorská - SŠ vzdelanie (SSOŠ, Bukovecká, Košice)
Mgr. Anna Lešková - SŠ vzdelanie (SPgŠ Levoča)
- I. stupeň VŠ vzdelania (GkTF PU v Prešove)
- II. stupeň VŠ vzdelania (GkTF PU v Prešove)
Nepedagogickí zamestnanci:
Helena Ivanková – upratovačka
Alžbeta Domonkošová – upratovačka – so skráteným pracovným úväzkom pre MŠ
Helena Biaková – donášačka stravy

5.Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Účasť na vzdelávaniach, seminároch, krátkodobých školeniach, konferenciách:
Mgr. Valéria Čomová -prihlásená na funkčné inovačné vzdelávanie (začiatok presunutý na október 2018), -uvádzajúci pedagogický zamestnanec pre tri začínajúce učiteľky, -účasť na seminári o ochrane osobných údajov,
Petra Domonkošová -absolvované aktualizačné vzdelávanie Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na
základnej škole,
Nikola Cibuľová – adaptačné vzdelávanie,
Júlia Hámorská – adaptačné vzdelávanie,
Mgr. Anna Lešková - adaptačné vzdelávanie.


6.Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Materská škola organizovala spoločné aktivity pre deti zo všetkých tried aj aktivity pre
deti s rodičmi na príprave ktorých sa podieľal pedagogický aj nepedagogický personál
materskej školy.
S dianím v materskej škole informujeme rodičov a verejnosť prostredníctvom
internetovej stránky školy aj formou oznamov na nástennej tabuli. Aktivity boli
zrealizované podľa plánu práce školy so zreteľom na osobnostný rozvoj detí.
1. Prechádzkou na najvyšší bod okolia Boží vrch (,,Čipke“), hrami a súťažami sme podporili zdravý životný štýl, viedli deti k pohybu ako prevencii voči chorobám, obezite (13.10.2017)
2. Pre deti sme zorganizovali divadelné predstavenia s piesňami, tancom. Viedli sme ich k podpore duševného zdravia, k ochrane prírody, k slušnému správaniu, k aktívnemu
oddychu po práci, rozvoju komunikačných schopností detí (Vianočné predstavenie, Divadlo Slniečko, 8.12.2017, O anjelikoch a čertovi, ujo Ľubo, 18.12.2017, Vločka
Lenka, ZUŠ Valaliky, 19.12.2017, Mamka Barborka, žiaci ZŠ, 23.3.2018, O Pampúšikovi, ujo Ľubo, 30.4.2018).
3. Pri príležitosti dňa materských škôl sme pripravili pre deti zábavné dopoludnie. Svoj
sviatok sme oslávili spevom, tancami, súťažami (3.11.2017)
4. V materskej škole sme privítali starých rodičov a pripravili sme pre nich kultúrny program a darčeky (25. a 26.10.2017).
5. Zábava, tanec a smiech sa ozýval priestormi materskej školy počas Strašidelného popoludnia 2.11.2017. Deti prezentovali svoje masky v hravých súťažiach a
odstraňovali strach z rozprávkových bytostí.
6. Mikuláš nás navštívil 6.12.2017 a to hneď dvakrát. Po návšteve nášho Mikuláša nám
žiaci základnej školy zahrali krátke divadelné predstavenie Čert a Mikuláš na tému
práva a povinnosti detí.
7. Pani učiteľky s deťmi pripravili pre rodičov Vianočné posedenie (19., 20. a 21.12.2017)
8.Zimné olympijské hry, so zameraním na rozvoj špecifických pohybových zručností, sa konali 6.2.2018.
9. Rozprávkový karneval sa konal 12.2.2018 v priestoroch ZŠ. Deti sa predstavili sa v maske svojej najobľúbenejšej rozprávkovej postavy.


10.Deti predstavili svoju najobľúbenejšiu knihu. Spoločne si ju s pani učiteľkou
prečítali (12-16.3.2018).
11. Čarovný zvonček – súťaž v prednese poézie a prózy sa konal 22.3.2018.
12. V spolupráci s vedením obce sme zorganizovali Plavecký výcvik, ktorý sa konal od 16.10. do 27.10. 2017 v ZŠ v Buzici. 22 detí si osvojilo základy plávania v štýle prsia a kraul.
13. Mamičky sme privítali z príležitosti ich sviatku 14.a 15. 5. 2018.
14. Návšteva žiakov prvej triedy v ZŠ sa konala 20.3.2018.
15. Letné olympijské hry sa konali 28.6.2018. Deti si vyskúšali lezenie v tuneli,
plazenie sa pod nízkou prekážkou, hod raketou a oštepom, preskakovanie nízkej
prekážky.
16. Rozlúčka budúcich školákov s materskou školou, sa konala v Kultúrnom dome Seňa 14.6.2018.
Aktivity, ktoré sme dodatočne zaradili:
1.Počas celého školského roka prebiehali Ovocníčkové dni, počas ktorých deti konzumovali ovocie a zeleninu.
2. Návšteva knižnice - deti si vypočuli rozprávku Mrzutý capko a následne ju zdramatizovali (15.12.2017)
3. Návšteva učebne zemepisu v ZŠ. Deti sa oboznámili s mapami jednotlivých svetadielov, s preambulou SR (9.1.2018).
4.Počas zimného obdobia deti kŕmili vtáčiky semenami, orechmi z vlastných zdrojov.
5. Materská škola sa prihlásila do Slovenského atletického zväzu (SAZ) a v rámci
Detského športového klubu Atleťáčik sa zapojila do korešpondenčnej súťaže
organizovanej SAZ.
6. Počas Dňa medu, ktorý pripravila ZŠ Seňa, si deti vypočuli krátku prednášku s ochutnávkou (O význame včiel 6.4.2018).
7. Dňa 12.4.2018 sme navštívili záhradu pani učiteľky Moniky. Pozorovali sme
schádzanie rastlín, ich pestovanie, kvitnutie kvetov, používanie náradia pri práci.
8.Obec Seňa pripravila Deň zeme (26.4.2018). Deti sa v hrách oboznámili
s triedením odpadu, s dôležitosťou ochrany prírody.
9. Zamestnanci Materskej školy sa zapojili do prípravy a pomohli pre organizovaní
Stavanie mája (guľáš, 7.5.2018), Dňa obce (26.5.2018, guľáš, športové súťaže pre deti) a polmaratónu Košice – Seňa (pomoc pri organizácii behu, guľáš, 23.6.2018).


10. Vyliahnuté motýle sme vypúšťali do prírody 18.5.
11.Naše deti oslávili svoj sviatok dvakrát:
1.6. 2018 MDD v MŠ- súťažami, tancom, zábavou, oslavou.
5.6.2018 MDD na dvore ZŠ – deti mali k dispozícii nafukovací hrad, šmykľavku,
veľké bubliny ...
12.Výchovný koncert pre nás pripravila ZUŠ Valaliky (12.6.)
13.Šesť detí našej MŠ sa zúčastnilo Olympiády v ZŠ (25.6.2018, ostatné deti súťaže pozorovali).
14.Deti si precvičili únik pred ohňom počas Požiarneho poplachu (27.6.2018)
15.Dňa 2.7.2018 sme odštartovali a povzbudili českého bežca nesúceho posolstvo
pohybu spätého so zdravým.
Ďalšie aktivity v školskom roku 2017/2018: 1.zápis do MŠ 26. - 28.3.2018 2.prax študentiek -absolvovanie stredoškolskej praxe troch študentiek. Realizovali sa výstupy učiteliek
pre študentky a zároveň náčuvy a rozbory počas 10 dní v MŠ.
Neuskutočnené 1.Návšteva Botanickej záhrady
2. Spoločný výlet s rodičmi na Špišský hrad sa nerealizoval pre vyťaženosť učiteliek.
3.Škola v prírode - dôvod – málo záujemcov zo strany rodičov o pobyt detí v škole v prírode
4.Prezentácia výchovno - vzdelávacej činnosti v popoludňajších hodinách. Realizovali
sme otvorené hodiny pre začínajúce učiteľky (v každej triede, učili – Mgr. Vargová,
Jesenská, Gálffyová, Mgr. Valéria Čomová). Záujemcovia o materskú školu, počas
troch dní zápisu do MŠ, mohli pozorovať činnosti podľa záujmu vo všetkých triedach
MŠ (učili- Mgr. Vargová, Hámorská, Gálffyová, Šoltésová).


Prezentácia školy na verejnosti 1Privítali sme starých rodičov v materskej škole v jednotlivých triedach s kultúrnym programom. 2.Pripravili sme kultúrny program pre rodinných príslušníkov pri príležitosti Vianoc. 3. Deti prezentovali MŠ pri návšteve aj zápise do 1. ročníka ZŠ. 4. Materská škola prezentovala svoju činnosť, prístup k deťom, počas Rozprávkového karnevalu. 5.Pri príležitosti Dňa matiek sme pripravili vystúpenie detí. T 6.Pani učiteľky pripravili hry, súťaže pre deti na Dňoch obce Seňa (28.5.2016).
7.Účasťou detí a ich úspechmi na športových súťažiach v Košiciach (P-T-S,
Čokotretra), sme avizovali pravidelnú aktívnu športovú činnosť na našej škole. 8.Počas školského roka sme umožnili praxovať trom stredoškolským študentkám.
Materská škola je zameraná na rozvoj telesných, pohybových zručností detí. Vo
zvýšenej miere sa venujeme pohybovým aktivitám detí, ich zdravému vývinu, prevencii obezity. Zapojili sme sa do programu Detská atletika organizovaných Slovenským
atletickým zväzom (ďalej len SAZ). Deti našej materskej školy, členovia klubu
Atleťáčik Seňa, pravidelne navštevovali telocvičňu/školské ihrisko, kde si precvičovali
rôzne atletické disciplíny - hod penovou loptou do diaľky z kľaku, člnkový beh, hod
,,oštepom“ na cieľ, skok do diaľky z miesta, vytrvalostný 3 minútový beh... . Zapojili
sme sa do korešpondenčnej súťaže SAZ (skok do diaľky 21.3.2018, hod penovou loptou
19.4. 2018, vytrvalostný beh 16.5 2018). Zúčastnili sme behu na Čokotretre v Košiciach
(17.5.2018, 15 detí)), na športovej súťaži Detská P-T-S v Košiciach (27.4.2017, 7 detí).
Pri zabezpečovaní účasti, organizácii súťaží a finančne nám pomáhal pán J. Hudák cez
neziskovú organizáciu Sopka. V našej materskej škole bola a doteraz aj je, možnosť absolvovať krúžok
Anglického jazyka, ktorý v našich priestoroch realizuje Centrum voľného času pri ZŠ
Seňa a Jazyková škola Empire. Išlo o vysoko kvalifikovanú výučbu cudzieho jazyka
s maximálnym venovaním sa učiteľa deťom, v skupinách s počtom ôsmych detí. V školskom roku 2017/2018 prebiehal Pohybový krúžok v telocvični ZŠ. Viedli
ich pani učiteľky a zároveň kvalifikované trénerky 1. stupňa Mgr. V. Čomová a Mgr.
M.Vargová.


7.Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach školy V kalendárnom roku 2017 sa okolo pozemku materskej školy postavil nový, betónový, 2- metrový plot. V auguste 2017 sa materská škola presťahovala do náhradných priestorov
v Základnej škole v Seni.
Pripravili priestory pre materskú školu v náhradných priestoroch ZŠ (august 2017). Pre
deti sa pripravili primerané priestory tried, toaliet, šatní, jedálne (vymaľovali sa
priestory pre triedy materskej školy, kúpili sa ohrievače vody, prispôsobila sa výška podlahy k výške umývadiel pre deti).
Od 1.9.2017 sa začala rekonštrukcia materskej školy na adrese Seňa 200.
V súčasnosti máme 5 tried (tri na prvom poschodí, dve novovytvorené na druhom
poschodí), dve ďalšie úplne nové kúpeľne v podkroví. Zrekonštruovali sa aj
ostatné priestory. Výťah na stravu sa vymenil za úplne nový – nerezový. Pribudlo
aj únikové schodisko. Vynovil sa školský dvor novou zostavou a záhradným
domčekom s kresliacou plochou.
Cez letné prázdniny v júli 2018 sa materská škola presťahovala do nových priestorov
materskej školy.
Dve triedy sa vybavili novým nábytkom – stolmi (10 ks), stoličkami (48 ks),
postieľkami (48 ks), detským nábytkom – zostavami do dvoch tried, nábytkom
s tematickým kútikom – kaderníctvo, kuchynka, učiteľskými stolmi (2 ks),
kobercami (3 ks), stoličkami pre učiteľky (5 ks). Zakúpil sa stôl pre učiteľky do
jedálne. Zariadila sa výdajňa stravy novými nerezovými zariadením: nerezovým
manipulačným stolom, dvoj drezom, jedno drezom na umývanie riadu,
umývačkou riadu, výdajným pultom, ohrevnou stoličkou. Šatňa pre deti sa
zariadila s 98 ks skriniek, s lavičkami a s roštmi na obuv. Riaditeľňa sa vybavila
kreslami (2 ks) a kobercom. Zakúpili sa nové prenosné nádoby (2 ks, 10 litrové),
taniere (hlboké aj plytké), poháre, príbory, tácky, obrusy na všetky detské stoly
a na stoly do výdajne stravy.
Na školský dvor sa zakúpila gumová rohož (26 m2, najhrubšia, so systémom
spájania sa kolíkom) pod lezeckú stenu a domček Penthaus zo zdrojov Sopky
(z 2% daní rodičov- 436 €), a zo zdrojov ZRŠ (232 €).


Zhotovila sa a osadila nová kovová vchodová brána do materskej školy (jún 2018).
Od Slovenského atletického zväzu sme zadarmo dostali Detskú atletickú sadu
náradia (115 ks) na pohybové aktivity detí (apríl 2018).
Školský dvor sme si skrášlili 70 ks sadeníc kvetov (zdroje ZRŠ). V súčasnosti riešime aj otváranie dvier materskej školy pomocou video vrátnika, na
ktoré financie nám prisľúbila p. starostka Gallová z finančných zdrojov obce Seňa.
Taktiež nám prisľúbila finančné zdroje na zhotovenie políc do skladu učebných
pomôcok, na nový koberec do ďalšej triedy a na stojany na bicykle.
Na prvé poschodie máme objednané žalúzie, ktoré sa zaplatia so zdrojov ZRŠ.
Máme objednanú kalibrovanú kuchynskú váhu, na ktorú sme získali sponzorské
finančné príspevky od rodičov.
Ďakujeme pani starostke a poslancom Obce Seňa aj za finančnú pomoc pri
realizácii výučby Anglického jazyka pre deti našej materskej školy
prostredníctvom Centra voľného času pri ZŠ Seňa a Jazykovej školy Empire.
Ďakujeme p. Kišovi za sponzorstvo našej materskej škole.
Ďakujeme pánovi Hudákovi za pomoc pri získaní náradia a náčinia k pohybovým
aktivitám od SAZ, za pomoc pri organizovaní športových aktivít a účastiach na
súťažiach.
Ďakujeme všetkým sponzorom, rodičom za sponzorské dary a finančné príspevky.
Priestorové podmienky v školskom roku 2017/2018
Materská škola mala 4 triedy. Poskytovala celodennú výchovnú a vzdelávaciu
starostlivosť deťom od 2,5 do 6 rokov a deťom s odloženým plnením povinnej školskej
dochádzky. Materská škola bola umiestnená v budove Základnej školy, kde sme mali
vyčlenený jeden trakt, aj časť jedálne.
Materiálne podmienky
V školskom roku 2017/2018 sa pre deti MŠ zakúpili učebné pomôcky: Veľká
drevená tabuľa, Sada písmen a Sada číslic k tabuli, Stavebnica Slamky, Hravá
geometria, Integrovaný záchranný systém- sada obrázkov, Veľké mesto v boxe,
Veľká dedina v boxe, Stavebnica Vesmír, Bludisko, Chrobáky puzzle, Dinosaury


puzzle, Magnetická tabuľa s guličkami, Maňušky Rozprávka, Medvedík
základných zručností.
Materská škola disponuje s dvoma kompletnými sadami interaktívnej tabule, 4 ks PC
pre zamestnancov Materskej školy Seňa, 2 ks Pc pre deti, jednou čierno bielou a jednou
farebnou tlačiarňou a jedným kopírovacím zariadením. Ďalej disponujeme televízorom,
DVD prehrávačom, 1ks videorekordérom, projektorom, 3 ks CD prehrávačmi,
elektrickým keyboardom, digitálnym fotoaparátom a kamerou. Deťom slúžia: Constructa Bot – Bager, 2 včielky BEE Bot, obojstranná podložka pod BEE Bot čísla a hra s číslami, obojstranná podložka pod BEE Bot farma a ostrov, hovoriace štipce,
digitálny mikroskop, 2 tablety k počítačom, 2 MP3 prehrávače, PC edukačnými hrami:
Začínam sa učiť, Čarovná hračka, Dominik a jeho dobrodružstvá, Okno do sveta,
Vševedkovo Safari, Slovenská republika a jej kraje, Čím budem, Alík Môj prvý
šlabikár, Alik než pôjdem do školy, Výlety Šaša Tomáša, Dopravná výchova, Vševedko
na vidieku, Vševedkova botanická záhrada, Geometria pre najmenších, súbory (8ks) Logico Primo s kartičkami, Bambino Luk, Mini Luk s podložkami a kartičkami, Medvedia rodina so súborom kariet, 3 ks podložky pre BEE Bot, sady rozprávok s obrázkami veľkosti A4, s obrázkami s časovou a dejovou postupnosťou, s pexesom, s puzzl (sady k deviatim rozprávkam), obrázky s písmenami a číslami slúžiace k rozvoju predčitateľskej gramotnosti, drevené podložky so vzormi slúžiacimi na rozvoj
grafomotorických zručností (diagonály, krúžky, vlnovky a oblúky, precvičenie písaných
písmen e, l), pieskovnička veľká s podsvietením a s príslušenstvom (lištou na vyrovnanie piesku, lištami so vzormi, štetcami), drevené valčeky na precvičovanie hmatu, semafory a dopravné kužele, obrázky na rozvoj reči s témami Každodenné
situácie, Akcie na cestách, stetoskop, obrázky k súboru Rodinné a spoločenské väzby,
Slovné hry a slová, gymnastická kladina, dve gymnastické kozy, gymnastická rebrina
nesúmerná, gymnastická drevená šmýkačka do interiéru, prekladaná drevená kladina,
drevený záhradný domček, magnetické disky, detektor kovov, magnetický set (na
pozorovanie magnetizmu), set na meranie a váženie, set na pozorovanie elementárnych
chemických procesov, jednoduché stroje (kladka, páka, naklonená rovina…), magnetizmus-Architektúra, Logeo, drevené Sudoku, vyšívanie, hlavolam Trojuholník,
Tiene, Memo, Tetry slúžiace na rozvoj matematickej predstavivosti detí, pamäťová hra
na rozlišovanie hmotnosti, skladačka Georello Toolbox s podložkami na rozvoj
elementárneho technického myslenia, Color Mánia slúžiaca na priraďovanie farebne


náročných dvojíc obrázkov, Pixit slúžiaci na precvičovanie pozornosti v podoblasti
matematických predstáv a k prierezovej téme predčitateľskej gramotnosti,hra
Húseničky s podložkou a tvarovatelnými šnúrkami, detský Mini mikroskop, hry na
rozvoj logického myslenia Auto blok, Chrám, lego Maják ( pre 5-6 ročné deti), Náuka o poznaní I., II., a III. diel (Naša vlasť -členenie, pohoria, rieky, Príroda – zvieratá, rastliny, ovocie, zelenina, Počasie -fázy mesiaca, Športové aktivity, Ľudské telo - časti, zmysly, Denný režim, Profesie, Dopravné prostriedky a značky, Hodiny, počítanie, Tiene... ), Tieňohry, Rozprávky IV. (Šípová Ruženka, O dvanástich mesiačikoch, O Pampúšikovi), Životný cyklus včely, motýľa, žaby, Rozprávkový zámok
(trojrozmerný z molitanu),Relaxačná hruška –relaxačné sedenie (5 ks, v rôznych
farbách), sedačka Vlnka, náučný koberec Krokodíl hop na Rozvoj matematického myslenia, Topologo Visio zameraný na rozvoj orientácie v rovine a v priestore,Nájdi a spočítaj slúžiaci na rozvoj matematického myslenia,Magnetická tabuľka Triedenie farieb,učebné pomôcky na rozvoj reči a komunikačných schopností: Príbehy na
kockách, kartičky Emócie, kartičky Aktivity, nafukovacia Slnečná sústava, Tvorca tvarov a telies so zameraním sa na získavanie skúseností pri vytváraní kocky, hranola...,
Múdre hádzanie so zameraním na presnosť hádzania do otvorov podľa pokynu učiteľky
(hoď loptičku do otvoru obdĺžnika...), hra Psie kostičky na precvičovanie hmatu, fúkací futbal na dychové cvičenia,vyšívanie, pexetria: Záchranári, Poznáš ovocie a zeleninu?,
Poznáš naše vlaky?, Zvieratá- poznáš ich rodinu?, Poznáš farby a tvary?, Poznáš povolania?, Húseničky (96 ks), drevená poschodová zostava domčeka so šmýkačkou,
lezeckou stenou, schodíkmi, Sketchy-Uhádni obrázok (rozvíjanie predstavivosti detí),
Mladý architekt (stavebnica), logické hárky Mladý architekt, Magnetická tabuľa –
zvieratá, séria Cognito: Čísla a počítanie, Aktivity na rozprávanie, Priestorovosť, Magnetické stavebnice Universal a ,,Aero bugy“ s podvozkami, Veľká skladačka so
vzorovými hárkami na rozvíjanie predstavivosti, Mapa sveta aj s maňuškami Deti sveta,
puzzle vrstvové Motýľ, Môj život, odrážadlá Lienky (2 ks),vzdelávacie boxy Tabaluga, Methodiko, Tropicano, Torreta extra, Čo je to?, XXL Pomela,sada Človek a svet,
príroda, Spoločnosť.
Knižné publikácie, odborné časopisy pre pedagogických zamestnancov: -Svet škôlkara (vydavateľstvo RAABE), -Problémové dieťa (vydavateľstvo RAABE), -Predprimárne vzdelávanie 2017- 2018.


8.Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej
činnosti školy
Príloha č. 1
9.Úlohy na školský rok 2017/2018 a vyhodnotenie jeho plnenia
Hlavné úlohy na školský rok 2017/2018
1.V rámci predprimárnej výchovy a vzdelávania postupovať: - podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských
školách, - podľa Školského vzdelávacieho programu ,,Hravo s Tulíkom“, - vo väčšej miere zohľadňovať zameranosť materskej školy na starostlivosť o zdravie,
zdravý životný štýl, aktívny pohyb s cieľom zabezpečiť zdravý vývin a duševnú pohodu s cieľom predchádzať obezite (POP 2017/2018).
2. Podporovať aktivity enviromentálneho charakteru na poznávanie, tvorbu a ochranu
životného prostredia. 3. Rozvíjať komunikatívne kompetencie detí, podporovať aktívnu komunikáciu v spisovnej slovenčine využívaním inovatívnych učebných osnov a metód
predčitateľskej gramotnosti (POP 2017/2018).
4. Zamerať sa na rozvoj predčitateľskej gramotnosti detí ako prípravu na ďalšie
vzdelávanie (POP 2017/2018). 5.Pri plánovaní výchovno- vzdelávacích cieľov rešpektovať aktuálne výchovnovzdelávacie potreby detí, ich možnosti, záujmy a osobitosti. 6. Plnenie cieľov kontrolovať, overovať spätnou väzbou, odstraňovať zistené nedostatky (POP 2017/2018). 7. Rozvíjať u detí občianske a sociálne kompetencie (POP 2017/2018).
Konkretizácia úloh Realizovanie aktivity a programy na podporu zdravia, zdravého životného štýlu,
výchovy ku zdraviu a na prevenciu proti obezite (POP 2017/2018).
Termín: stály Zod.: pedag.zamestnanci
Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ
Zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít v prírode, v interiéri a exteriéri školy (POP 2017/2018).
Termín: stály Zod.: pedag.zamestnanci
Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ
Zaraďovať pohybové aktivity aj viackrát v priebehu dňa s prihliadnutím na
psychohygienu. Termín: stály Zod.:
pedag.zamestnanci Kontrola: vnútroškolská kontrola
Zod.: riad. MŠ
Podporovať činnosť športových a pohybových krúžkov.
Termín: stály Zod.: pedag.zamestnanci Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ
Vo zvýšenej miere dbať na rozvoj grafomotoriky (POP 2017/2018).


Termín: stály Zod.: pedag.zamestnanci Kontrola: vnútroškolská kontrola
Zod.: riad. MŠ
Oboznamovať deti s duchom Olympionizmu, jeho posolstvom.
Termín : január-február, máj- jún Zod.: ped.zamestnanci
Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ
Oboznamovať deti so špeciálnymi pohybovými zručnosťami – s kĺzaním,
bobovaním.
Termín : november, december, január, február Zod.:
ped.zamestnanci Kontrola: vnútroškolská kontrola
Zod.: riad. MŠ
Vytvárať u detí pozitívny vzťah k plaveckým aktivitám.
Termín : podľa termínu plaveckého inštruktora a ZŠ Zod.: ped.zamestnanci Kontrola: vnútroškolská kontrola
Veľkú pozornosť klásť grafomotorickým cvičeniam, správnemu sklonu tela pri
kresbe, úchopu grafického materiálu a tlaku na podložku (POP 2017/2018).
Termín: stály Zod.: pedag.zamestnanci
Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ
Využívať hru, zážitkové učenie, metódy tvorivej dramatiky, heuristické a
bádateľské metódy, metódy predčitateľskej aktivity, kooperatívne učenie sa pri
osvojovaní si nových poznatkov aj ako prípravu na školské vzdelávanie.
Termín: stály Zod.: pedag.zamestnanci
Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ
Uplatňovať integráciu vzdelávacích oblastí, nevytvárať izolované vzdelávacie
aktivity, neuplatňovať školský spôsob vyučovania.
Termín: stály Zod.: pedag.zamestnanci
Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ
Vo výchovno vzdelávacej činnosti využívať Orffov inštrumentár, detské
hudobné nástroje a hudobný nástroj (POP 2017/2018)
Termín: stály Zod.: pedag.zamestnanci
Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ
Viesť deti k osvojovaniu si poznatkov bádaním, pokusom a hravou formou.
Termín: stály Zod.: pedagogic. zam.
Realizovať aktivity na zvyšovanie povedomia, potreby starostlivosti o svoje zdravie (POP 2017/2018).
Termín: stály Zod.: pedag.zamestnanci
Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ
Stimulovať rozvoj tvorivého a kritického myslenia v hrách a edukačných
činnostiach
Termín: stály Zodpoved.: pedagogic. zam.
Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ
Rozvíjať vedomosti detí o dôležitosti ochrany zdravia - pred drogami a pred
návykovými látkami .
Termín : stály, máj Zodpoved.: pedagog.zam.
Viesť deti k aktívnemu počúvaniu s porozumením formou hier a matematických
rozprávok.
Termín: stály Zod.: pedag.zamest.
Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ


Primerane detskému chápaniu objasňovať deťom spôsob života minoritných
skupín obyvateľstva a viesť ich k tolerancii k rôznym kultúram v duchu humanizmu (POP 2017/2018).
Termín: stály Zod.: pedag.zamestnanci
Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ
Viesť deti k potrebe zvýšenej spotrebe mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia,
zeleniny počas celého roka z dôvodu ochrany pred chorobami a návyku
vyberania si zdravých potravín.
Termín: stály Zod.: pedag.zamestnanci
Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ
Formovať kladný vzťah detí ku knihe a k literatúre ako predčitateľskej gramotnosti.
Termín: stály Zod.: pedag.zamest.
Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ
Využívať špecifické metódy predčitateľskej gramotnosti pri rozvíjaní
predčitateľskej gramotnosti (POP 2017/2018).
Termín: stály Zod.: pedag.zamestnanci
Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ
Využívať metódy tvorivej dramatiky, zážitkového učenia pri overovaní porozumenia čítanému textu (POP 2017/2018).
Termín: stály Zod.: pedag.zamestnanci
Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ
Dbať na správnu výslovnosť a rozvoj súvislého vyjadrovania sa (POP 2017/2018).
Termín: stály Zod.: pedag.zamestnanci
Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ
Učiť deti seba hodnotiť, hodnotiť iných – postoje, správanie, postupy v činnostiach, výsledky týchto činností, vzhľadom k vlastnému pokroku.
Termín: stály Zod.: pedag.zamestnanci
Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ
Učiť deti pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať, slušne sa správať
využívaním pravidiel triedy s piktogramami (POP 2017/2018).
Termín: stály Zod.: pedag.zamestnanci
Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ
Viesť deti k uvedomelej spotrebe zdrojov, k separácii odpadu, chrániť životné
prostredie pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia (POP 2017/2018).
Termín: stály Zod.: pedag.zamestnanci
Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ
Začať s rozvíjaním finančnej gramotnosti detí v predprimárnom vzdelávaní na
primeranej úrovni (POP 2017/2018).
Termín: stály Zod.: pedag.zamestnanci
Kontrola: vnútroškolská kontrola
Zod.: riad. MŠ
Zvýšenú pozornosť venovať rozvíjaniu vyšších psychických procesov,
podnecovať deti k vyjadrovaniu pocitov, názorov, postojov, k prezentovaniu
zručností, návykov, skúseností (POP 2017/2018).
Termín: stály Zod.: pedag.zamestnanci
Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ


Využívať hudobno-pohybové hry a pohybové hry so spevom ako súčasť
zdravotných cvičení a pobytu vonku.
Termín: stály Zod.: pedag.zamestnanci
Kontrola: vnútroškolská kontrola Zod.: riad. MŠ
Počas celého školského roka sme dbali nielen na realizáciu konkrétnych úloh ale aj
na vykonávanie zdravotných cvičení, realizovali sme pravidelné pobyty na
školskom dvore s hrami, s využívaním odrážadiel, trojkoliek, navštevovali sme
telocvičňu aj s plnením zadaní cez SAZ a Atleťáčik, zúčastňovali sme sa na
súťažiach, olympiádach MŠ a ZŠ, realizoval sa pohybový krúžok v MŠ.
Deti absolvovali plavecký výcvik v októbri 2017 v ZŠ Buzici, pod dohľadom
inštruktora plávania.

10.Oblasti s dobrými výsledkami a oblasti, v ktorých sú nedostatky
v školskom roku 2017/2018
Silné stránky našej školy: - dobrá povesť školy, - priaznivá klíma v škole, - dobré vzťahy na pracovisku, - iniciatíva všetkých zamestnancov, - dobrá spolupráca MŠ so ZŠ, aj so zriaďovateľom, - dobrá spolupráca s rodinou, - podpora učiteliek vzdelávať sa zo strany zriaďovateľa, - dobré vybavenie edukačným materiálom, dostatok kvalitných učebných
pomôcok, hračiek, - kvalitná príprava detí na vstup do ZŠ, - realizácia krúžkovej činnosti – pohybový krúžok pre mladšiu a staršiu vekovú skupinu - výučba Anglického jazyka
Slabé stránky našej školy: - v danom školskom roku bola MŠ umiestnená v náhradných priestoroch, v ZŠ. Vzhľadom na rekonštrukciu priestorov a dvora MŠ, sme boli nútení
akceptovať chýbajúce vybavenie školského dvora.
Možnosti/ príležitosti: - spoločné aktivity školy s rodičmi, s cieľom ukázať a viesť rodičov
aktívnemu a zmysluplnému prežívaniu spoločných chvíľ so svojimi deťmi.


Riziká: - nevhodné podmienky na realizáciu pobytu vonku na školskom dvore ZŠ.
11. Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2017/2018
Počas celého školského roka sme pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu Hravo s Tulíkom, ktorý bol vypracovaný na základe odporúčaní Štátneho vzdelávacieho
programu, školského zákona a vlastného zamerania MŠ. Môžeme skonštatovať,
že výkonové štandardy deti zvládli na požadovanej úrovni.
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb
Výkonové štandardy sme plnili počas turistických vychádzok, olympiád (zimnej a letnej), v zdravotných cvičeniach, vzdelávacích aktivitách, počas pobytu vonku, hrách a hrových činnostiach, v športových aktivitách cez úlohy SAZ a Atleťáčika.
Uprednostňovali sa pohybové aktivity na čerstvom vzduchu. Pobyty vonku sa realizovali vždy a pravidelne. Neuskutočňovali sa len pri mínusových teplotách nad -12
stupňov Celzia, v silnom nárazovom vetre a počas dažďa. Deti sme viedli k pohybu ako
radostnej aktivite vedúcej k uvoľneniu sa a k schopnosti relaxovať, k správnemu
držaniu tela, nácviku a výcviku vykonávania lokomočných pohybov.
Pohybové krúžky boli zamerané na podporu zdravého životného štýlu, k
pozitívnemu postoju k životu, pohybu a na prevenciu proti obezite. Viedli ich Mgr.
M. Vargová a Mgr. V. Čomová, obidve trénerky atletiky so skúškami I. stupňa. Deti absolvovali v mesiaci Október 2017 plavecký výcvik v Základnej škole v Buzici. Deti celej materskej školy absolvovali dvakrát do roka olympiádu na školskom dvore,
raz na školskom dvore ZŠ. Zúčastnili sme behu na Čokotretre v Košiciach (17.5.2018,
15 detí)), na športovej súťaži Detská P-T-S v Košiciach (27.4.2017, 7 detí).
Kládli sme dôraz na pravidelné vykonávanie pohybových aktivít formou hudobno -
pohybových hier, súťaží, spontánnych hier. Deti sa veľmi rady pohybujú.
Negatíva: niektorým deťom v staršej vekovej skupine robilo problém používanie
kompletného príboru.
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia
Veľkej obľube sa tešia chvíľky s knihami – počúvaním rozprávok, detských príbehov
čítanými učiteľkami. Deti obľubujú básne, slovné hry, tvorbu rýmov, hry s písmenami.
Rady obkresľujú.


Spolupráca rodičov s logopédom a následným odstraňovaním rečových porúch u detí
má veľmi dobré výsledky.
Určité nedostatky sú v úchope grafického materiálu a kreslení ľudskej postavy,
Negatíva: deti občas nerešpektovali hovoriaceho a ,,skákali“ mu do reči.
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami V tejto oblasti sme sa zamerali na rozvoj logického myslenia pri riešení úloh a vzniknutých problémov, na riešenie úloh počas matematických rozprávok, na logické hry s hračkami Piráti, Policajti, Ostrov, na hry s plnením úloh s robotickými hračkami a podložkami. Rady skladali puzzle aj rôzne obrazce z geometrických útvarov. S obľubou
sa využívali aj veľké magnetické tabule pri využívaní metód pojmovej mapy, triedenia,
priraďovania.
Negatíva: niektoré deti si mýlili priestorové a rovinné útvary, mali problém pri
vymenovávaní číslic v zostupnom rade od náhodného čísla.
Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť V tejto oblasti deti zaujali najmä témy histórie okolia, geografie okolia, národného
povedomia. Využívali sme encyklopédie, fotografie, vychádzky a pozorovania. 5-6
ročné deti dokázali zaspievať hymnu bez pomoci učiteľa.
Rozvíjali sme empatické cítenie, kooperáciu, vzájomnú pomoc, nenásilné riešenie
problémov. Využívali sme pri tom prosociálne aktivity, ktoré viedli deti k pozitívnej
komunikácii a ohľaduplnému správaniu sa.
Negatíva: nemohli sme využívať interaktívnu tabuľu z dôvodu pobytu v náhradných
priestoroch, niektoré najmladšie deti a deti nastupujúce do MŠ mali problémy s akceptáciou druhých detí a s delením sa o hračky.
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda
Deti získavali poznatky najmä v hre, praktickou činnosťou, bádaním,
experimentovaním. Veľa poznatkov deti získali pozorovaním okolia a prírody.
Využívali sme aj IKT technológie a dostupné edukačné softvérové hry. Zaujali ich témy magnetizmu, tepla a horenia, topenia a tuhnutia, svetla a tieňov.
Enviromentuálne cítenie sme podporovali vedením deti k triedeniu odpadu, k záujmu o čistotu školského dvora, o kŕmenie vtáčikov v zimnom období, o život včiel, premeny
motýľa, k starostlivosti o rastlinky, kvety.
Pozitíva: deti obľubujú prírodovedné témy a činnosti spojené s nimi, prechádzky do
prírody.


Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce
Spoznávali rôzne remeslá pomocou priameho pozorovania, exkurzií, ukážok z internetových stránok. Učili sme deti sa postupovať presne podľa návodov pri hre so stavebnicami.
Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra (Výtvarná a hudobná výchova)
Táto vzdelávacia oblasť je u detí veľmi obľúbená. Veľmi rady kreslia, maľujú, spievajú,
tancujú a hrajú na Orffových hudobných nástrojoch.
Negatíva : deti strednej vekovej kategórie mali problém so zvládaním inštrumentálneho sprievodu k piesňam, niektoré deti najstaršej vekovej skupiny mali problém v strihaní
oblúka, kreslení zvieracej postavy a v presnosti skladania papiera.

12.Poslanie a vízia materskej školy
Hlavné činnosti materskej školy sú dané platnými zákonmi.
Hlavnou činnosťou materskej školy je systematicky, cieľavedomo, plánovito vykonávať
výchovo- vzdelávaciu činnosť zameranú na holistický rozvoj osobnosti dieťaťa. MŠ
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre deti od troch do šiestich rokov veku dieťaťa,
až do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky.
Vytvára podmienky na prípravu detí na ďalšie vzdelávanie, prípravu na ďalšie
vzdelávanie aj pre deti s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.
Materská škola poskytuje odborno- poradenské konzultácie ohľadom výchovy dieťaťa,
ktoré MŠ navštevuje.
Poslanie materskej školy
Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) z 18. mája 2008, materská škola
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu Hravo s Tulíkom, ktorý poskytuje predprimárne vzdelávanie podľa paragrafu
16 ods. 2. školského zákona a podľa Štátneho vzdelávacieho programu
pre predprimárne vzdelávanie.
Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej
kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské
vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.


Všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania v materskej škole sú: - zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu
s rovesníkmi i s dospelými, - uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie, - podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu, - podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa, - sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej
spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie, - umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej
skúsenosti a aktívneho bádania, - uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom
a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok
pre blaho všetkých detí, - identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
a zabezpečovať im podmienky na individuálny rozvoj v súlade s týmito potrebami, - zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, - zabezpečovať dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti, - získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania
v inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha
a potrieb detí.
Naplnenie uvedených cieľov predpokladá priaznivú edukačnú klímu, v ktorej sa učenie realizujem hrou s emocionálnym prežívaním dieťaťa a bádateľskými aktivitami.
Vízia
Vlastné ciele materskej školy podľa zamerania sú: -podnecovať u detí starostlivosť o svoje zdravie pozitívnym vzťahom k pohybu
a zdravému životnému štýlu, -rozvíjať telesnú zdatnosti detí prostredníctvom pohybových aktivít využívajúc náradie a náčinie vo vnútornom prostredí materskej školy, v prírodnom prostredí školského dvora i blízkeho okolia, - vytvárať u detí povedomie a záujem o zdravú výživu ako základu telesného a duševného zdravia,

 -podporovať pozitívny vzťah k prírode realizáciou enviromentálnych aktivít
zameraných na poznávanie a ochranu prírodného prostredia, pestovaním a starostlivosťou o rastliny (kvety, bylinky, záhradné plodiny), -dosiahnutie výkonových štandardov uvedených v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, Školskom vzdelávacom programe Hravo s Tulíkom pomocou stratégií, metód využívajúc učebné štýly preferované
dieťaťom, s ohľadom na jeho tempo práce, temperament a na jeho rozvojové osobitosti.
Materská škola sa bude v najbližšom období zameriavať na úpravu školského dvora a doplnenie náradia pre športové aktivity a to: -,,bazénikov“ na vodu pre hry a osvieženie v letných horúčavách, -na vytvorenie mini dopravného ihriska na využitie mechanických odrážadiel,
kolobežiek, detských bicyklov.
Materská škola bude participovať s rodičmi vo výchove a vzdelávaní detí formou odborno-poradenských konzultácií, spoločnými športovými a kultúrnymi
podujatiami, výletmi za krásami a históriou našej krajiny.


TOPlist