Založiť webovú stránku alebo eShop
aktualizované: 30.10.2017 10:16:22 

Materská Škola Seňa

TLAČOVÉ SPRÁVY

MATERSKÁ ŠKOLA, SEŇA 200

 

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Seňa 200 za školský rok 2015/2016

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Valéria Čomová

 

 

OBSAH:

VYJADRENIE RADY ŠKOLY

STANOVISKO ZRIAĎOVATEĽA

VÝCHODISKÁ A PREDPOKLADY

 

1.Základné identifikačné údaje o škole

2. Údaje o počte detí materskej školy

3. Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka základnej školy

4.Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov školy

5.Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

6.Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

7.Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach

8.Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej činnosti školy

9.Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere školy

10.Úlohy na školský rok 2015/2016 a vyhodnotenie jeho plnenia

11.Oblasti s dobrými výsledkami a oblasti, v ktorých sú nedostatky

12.Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016

13.Poslanie a vízia materskej školy

 

 

VYJADRENIE RADY ŠKOLY

Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť – neschváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy, Seňa 200, za školský rok 2015/2016.

Prerokované na Rade školy dňa:

 

............................................................

Predseda Rady školy pri MŠ Seňa 200

 

 

STANOVISKO ZRIAĎOVATEĽA

 

Zriaďovateľ Materskej školy, Seňa 200 schvaľuje  - neschvaľuje Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy, Seňa 200, za školský rok 2015/2016.

 

V Seni dňa...............                                          ......................................................

                                                                                      Ing. Marcela Gallová

                                                                                       starosta Obce Seňa

 

 

VÝCHODISKÁ A PREDPOKLADY

 

Správa je vypracovaná v zmysle:

1. vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,

2. metodického usmernenia Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R k vyhláške Ministerstva školstva SR č.9/2006 Z. z.,

3. plánu práce Materskej školy, Seňa 200, na školský rok 2015/2016,

4. analýzy výchovno- vzdelávacích výsledkov práce v jednotlivých triedach Materskej školy, Seňa 200, v školskom roku 2015/2016,

5. SWOT analýzy, vypracovanej v období Jún –Júl 2016.

 

 

Predkladá:

Mgr. Valéria Čomová

riaditeľka MŠ Seňa

 

 

1.Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy:        Materská škola Seňa 200

Adresa školy:       Seňa 200  044 58 Seňa

Telefónne číslo:    ++421 55 6962221,

Webová stránka:   www.mssena.wbl.sk

Zriaďovateľ:      Obec Seňa

                            Seňa 200

                            04458 Seňa

Forma hospodárenia: škola bez právnej subjektivity

Riaditeľka: Mgr. Valéria Čomová

Poradné orgány MŠ

Rada školy:

Predseda:

Mgr. Mária Vargová-  delegovaná za pedagogických zamestnancov školy.

Členovia:

Mgr. Katarína Domonkošová – delegovaná za zriaďovateľa,

Ing. Katarína Hanušovská Tóthová- delegovaná za rodičov,

Ing. Jana Sedláková – delegovaná za rodičov,

Helena Ivanková – delegovaná za nepedagogických zamestnancov školy.

Pedagogická rada:

Mgr. Čomová Valéria – riaditeľka MŠ,

Gálffyová Etela –  učiteľka,

Jesenská  Helena  – učiteľka,

Domonkošová Petra– triedna učiteľka,

Šoltésová  Monika- triedna učiteľka,

Mgr. Vargová Mária -triedna učiteľka.

 

2. Údaje o počte detí

1. trieda 2-4 ročné deti: 18 (začiatok školského roka), 20 (koniec školského roka), postupný nástup detí,

2. trieda 4-6 ročné deti: 18 (začiatok školského roka), 21 (koniec školského roka) postupný nástup detí,

3. trieda 5-6 ročné deti: 19 (začiatok školského roka), 19 (koniec školského roka),

Priemerná dochádzka celkovo v MŠ: 74,45 %.

Priemerná dochádzka podľa tried:

1.trieda 2,5-4 ročné deti: 71,83 %

2. trieda 4-6 ročné deti:  74,12%

3. trieda 5-6 ročné deti: 77,39%

Počet detí rok pred plnením školskej dochádzky na začiatku roka 22, na konci roka 20.

Počet podaných žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ  na školský rok 2016/2017 k 31.8.2016  - 39.

Počet detí, ktoré nastúpili do MŠ k 15.9.2015 (školský rok 2015/2016) –55, nástup v priebehu školského roka 5. Z toho počet detí s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky 1.

 

3. Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka základnej školy

Počet detí zapísaných a prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky od 1.9.2015 – 17. Počet detí s odkladom na školský rok 2016/2017 –3.

 

4.Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci Materskej školy, Seňa 200,  v školskom roku 2015/2016:

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Valéria Čomová – riaditeľka MŠ

Etela Gálffyová –  učiteľka

Helena Jesenská –  učiteľka

Petra Domonkošová – triedna učiteľka

Monika Šoltésová – triedna učiteľka

Mgr. Mária Vargová – triedna učiteľka, poverená riadením Metodického združenia,

Všetci pedagogický zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky pre pedagogickú činnosť:

Mgr. Valéria Čomová - SŠ vzdelanie (SPgŠ Levoča)

                                    -I. stupeň VŠ vzdelania (PF PU v Prešove)

                                   -II. stupeň VŠ vzdelania (PF UMB v Banskej Bystrici)

Monika Šoltésová      - SŠ vzdelanie  (SPgŠ KG Prešov)

Etela Gálffyová         -SŠ vzdelanie  (SPgŠ Lučenec)

Helena Jesenská        -SŠ vzdelanie  (SPgŠ KG Prešov)

Mgr. Mária Vargová - II. stupeň VŠ vzdelania (PF PU v Prešove)

Petra Domonkošová   - SŠ vzdelanie (ZSŠ Trebišov)                         

Nepedagogickí zamestnanci:

Helena Ivanková – upratovačka

Alžbeta Domonkošová – upratovačka – so skráteným  pracovným úväzkom pre MŠ

Alžbeta Juhásová – donášačka stravy

 

5.Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Účasť na vzdelávaniach, seminároch, krátkodobých školeniach, konferenciách:

Mgr. Valéria Čomová

-účasť na medzinárodnej konferencii Vzdelávanie v pohybe v Hornom Smokovci v dňoch 12.- 13. 11. 2015 (Pro Solutions),

-účasť na vzdelávaní k novému Štátnemu vzdelávaciemu programu 31.4.2016, Košice, Komenského 52

- účasť na vzdelávaní k registratúrnemu poriadku 19.4.2016 Košice, Hroncova 13

Monika Šoltésová

 -prihlásená na aktualizačné vzdelávanie Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností (plánované - ešte neprebieha).

Etela Gálffyová

-prihlásená na aktualizačné vzdelávanie Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností (plánované - ešte neprebieha),

-Pervazívne vývinové poruchy organizované Pro Solutions, prednášajúca MUDR. Rozenbergerová v Prešove (21.4.2016).

Mgr. Mária Vargová

-prípravné atestačné vzdelávanie pre učiteľov predprimárneho vzdelávania (ukončené),

-Pervazívne vývinové poruchy organizované Pro Solutions, prednášajúca MUDR. Rozenbergerová v Prešove (21.4.2016).

-účasť na vzdelávaní k novému Štátnemu vzdelávaciemu programu 31.4.2016, Košice, Komenského 52.

Petra Domonkošová

-prípravné atestačné vzdelávanie pre učiteľov predprimárneho vzdelávania (prebieha),

- Pervazívne vývinové poruchy organizované Pro Solutions, prednášajúca MUDR. Rozenbergerová v Prešove (21.4.2016).

 

Helena Jesenská

-prihlásená na aktualizačné vzdelávanie Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností (plánované - ešte neprebieha).

 

 

6.Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Materská škola organizovala spoločné aktivity pre deti zo všetkých tried aj aktivity  pre deti s rodičmi  na príprave ktorých sa podieľal pedagogický aj nepedagogický personál materskej školy.

S dianím v materskej škole informujeme  rodičov a verejnosť prostredníctvom  internetovej stránky školy aj formou oznamov na nástennej tabuli. Aktivity boli zrealizované podľa plánu práce školy so zreteľom na osobnostný rozvoj detí.

 

Aktivity v školskom roku 2015/2016:

 

1.Prezentovali sme metódy predčitateľskej gramotnosti vo výchovno vzdelávacom procese pred zákonnými zástupcami detí.

Termín: 3. trieda – 22.4.2016, 2. trieda – 7. 6.2016, 1. trieda – 7.6.2016                    

Zodpoved.: Vargová, Šoltésová, Jesenská

 

2.Návštevou ZOO, botanickej záhrady pozorovaním a hodnotením prírodného prostredia sme podporovali vzťah detí k prírode a k jeho ochrane.

Termín: 17.10.2015

Zodpoved:   všetky učiteľky

 

3. Pozreli sme si bábkové divadlo ako súčasť aktívneho oddychu popri práci (Svetový deň duševného zdravia 10.10.)

Termíny: 5.11.2016 - Divadlo Slniečko v MŠ Seňa  Malí huncúti (o zdravej výžive), 2.3.2016 – divadelné predstavenie Slniečko- Triedime odpad, 4.12.2015- O rukavičke  - s hereckým obsadením p. učiteliek, 18.4.2016  - Ujo Ľubo  (v MŠ) Kocúr v Čižmách

  

4. Z príležitosti Svetového dňa zdravia (16.10.) sme usporiadali Šalátový deň s potrebou poukázať na dôležitosť správnej výživy v každom veku (POP 2015/2016).

Termín: 15.10.2015                                                                        

Zodpoved.: Šoltésová

 

5. Privítali sme a  pripravili kultúrny program pre starých rodičov v materskej škole v jednotlivých triedach.                                                                                                                                 Termín: 21.10.2015                                                  

Zodpoved.: všetky učiteľky

 

6. Strašidelné popoludnie- deti mali možnosť prezentovať masku v hravých súťažiach.

Termín: Večer strašidiel 3.11.2016

Zodpoved.: Domonkošová, Mgr. Vargová

 

          7. Pripravili sme Mikulášske posedenie pre deti v MŠ s divadelným predstavením učiteliek na tému ľudské a detské právo (Predčitateľská gramotnosť, Ľudské a detské práva POP 2015/2016).                                                                                                                                     Termín: 4.12.2015, rozprávka O rukavičke                                                                 

            Zodpoved.: riad. MŠ a všetky uč.

 

           8. Pripravili sme kultúrny program  pri príležitosti Vianoc.                                                                               Termín: 17.12.2015                                                                          

            Zodpoved.:  všetky učiteľky

 

          9. Deti absolvovali Zimné olympijské hry so zameraním na rozvoj špecifických pohybových zručností (POP 2015/2016).                                                                                                             

           Termín: 18.1.2016

           Zodpoved.:  Mgr. Čomová                           

          

          10. Všetky deti absolvovali Zápis do ZŠ, návštevu ZŠ ako prípravu na školské vyučovanie.                                                                                                                    Termín: návšteva ZŠ 28.4.2016,  zápis do ZŠ 4.4-5.4.2016                                                               

            Zodpoved.:   učiteľky detí predškolského veku                                                                                                              

11. Rozprávkový karneval – deti sa predstavili v maske svojej najobľúbenejšej rozprávkovej     postavy.

             Termín: 26.1.2016                                                                                

             Zodpoved.: Mgr.Vargová

 

12. Navštívili sme knižnicu v Kultúrnom dome, kde deti predstavili svoju najobľúbenejšiu knihu so spoločným čítaním kníh v MŠ (Predčitateľská gramotnosť, POP 2015/2016).

            Termín: 4.3.2016, 9.3.2016 v Knižnica KD,                                                                                            

             Zodpoved.: všetky uč.

 

            13. Čarovný zvonček – súťaž v prednese poézie a prózy (Predčitateľská gramotnosť, POP 2015/2016) sa konal 11.3.2016.                                            

            Termín: 11.3.2016                                                                                        

            Zodpoved.: všetky učiteľky

 

            14. Návštevou bábkového divadla  a Štátneho divadla v Košiciach deti spolu

s rodičmi spoznávali rozprávkové postavy, hodnotili ich správanie a konanie na elementárnej úrovni (POP 2015/2016).

            Termín: 25.2.2016 – Čert a Káča (Bábkové divadlo), Štátne divadlo Malá scéna – Tri prasiatka a vlk úžerník 29.5.2016 s rodičmi                                                                                       

            Zodpoved.: všetky uč.

 

            15. Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 16 detí, ktoré  sa oboznamovali s prvkami plávania (POP 2015/2016).

            Termín: 2.5. – 12.5.2016                                            

            Zodpoved.:  učiteľky detí predškol. veku

           

           16. Jarnú vychádzku  na najvyšší bod okolia ( ,,Čipke“) s hrami a súťažami sme absolvovali 13.4.2016 (POP 2015/2016).                                                                                       

            Zodpoved.:  Čomová

       

17. Vystúpenie detí pri príležitosti  sviatku Dňa matiek sa uskutočnilo v materskej škole.                                                                                                                               Termín: 17.5.2016  1. trieda a 3. trieda, 18.5.2016  2. trieda                                                                                       

            Zodpoved.: všetky uč.

 

           18. Z príležitosti Dňa mlieka sme uskutočnili výstavu obalov mliečnych výrobkov, vytvorených na základe poznatkov o užitočnosti zdravých potravín s názvom Vždy myslím na svoje zdravie (POP 2015/2016).                                                                                      

           Termín: 2.5.- 4.5.2016                                                                                        

           Zodpoved.: Domonkošová

         

        19. Deti s radosťou súťažili počas Letných olympijských hier (POP 2015/2016).

          Termín:1.6.2016                                                                                                

          Zodpoved.: Mgr. Čomová

      

        20. Rozlúčka budúcich školákov s MŠ sa konala v priestoroch materskej školy aj za účasti p. starostky Ing. M. Gallovej.

          Termín: 24.6.2016                                                                                  

          Zodpoved.: uč. detí pred. veku

      

        21. Návštevu múzea lietadiel v Košiciach sme absolvovali s výkladom pána sprievodcu 11.5.2016.

            Zodpoved.: všetky učiteľky

 

Neuskutočnené

           Návšteva Botanickej záhrady v Košiciach sa neuskutočnila z dôvodu príliš nahusteného programu a konania sa plaveckého výcviku.

Návšteva policajnej stanice s poznávaním práce policajtov jazdeckej polície z dôvodu nedostavenia sa šoféra autobusu (plánované, pripravené na 9.5.2016).

Kultúrny program pre starších spoluobčanov  organizovaných Obcou Seňa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa konal za účasti vystúpenia speváckych skupín (dospelých).                                                          

 

Aktivity dodatočne zaradené:

 

    1.Návšteva medzinárodnej výstavy zvierat v Košiciach – Barci 16.10.2015.

          2. Turistická vychádzka – 23.11.2015.

    3.Detský koncert ZUŠ Valaliky  17.12.2016, v júni sme sa nezúčastnili z dôvodu búrky.

4.Návšteva ZŠ v Seni na Dni otvorených dverí 17.3.2016.

5. Vychádzka k potoku s cieľom sledovania života okolo vodného toku 30.3.2016.

6.Vychádzka k lesíku 11.4.2016 s cieľom pomenovať význam prírodného prostredia, sledovať čistotu okolia, spev vtákov.

7.Z príležitosti Dňa zeme 11.3.2016 si pri činnostiach pripomenuli dôležitosť ochrany životného prostredia.

8.Exkurzia do liahne kuriatok 6.4.2016.

9.Návšteva sokoliara s dravcami v MŠ 6.5.2016.

10.Moja obľúbená hračka – 2.6.2016.

11.Hry, súťaže pre deti na Dňoch obce Seňa  - s prípravou erbu o rozmeroch 80 cm x 100 cm  - 28.5.2016.

     12. Diskotéka 3.6.2015.   

 

  Ďalšie aktivity v školskom roku 2015/2016:

1.zápis do MŠ 25.5 - 28 5. 2016,

2.prax

-absolvovanie stredoškolskej praxe študentky  Veroniky Vargovej 23.5. – 10.6. 2016,

-absolvovanie vysokoškolskej praxe (1. stupeň PF PU) Leškov, náčuvy október  - november 2015.

 

Prezentácia školy na verejnosti:

1.Prezentovovali sme metódy predčitateľskej gramotnosti vo výchovno vzdelávacom procese detí predprimárneho vzdelávania pred zákonnými zástupcami detí

v popoludňajších hodinách.

Termín: 3. trieda – 22.4.2016, 2. trieda – 7. 6.2016, 1. trieda – 7.6.2016                    

 

2.Pred návštevou ZOO sme zbierali gaštany pre zvieratá a doniesli vlastnú zeleninu.

Termín: 17.10.2015

 

3. Z príležitosti Svetového dňa zdravia (16.10.) sme usporiadali Šalátový deň.

Termín: 15.10.2015                                                                        

 

4. Privítali sme starých rodičov v materskej škole v jednotlivých triedach s kultúrnym programom.                                                                                                                                Termín: 21.10.2015                                                  

 

5.Pripravili sme kultúrny program pre svoje rodiny  pri príležitosti Vianoc.                                                                               Termín: 17.12.2015                                                                           

      

            6. Deti prezentovali MŠ pri návšteve aj zápise do 1. ročníka ZŠ.

            Termín: návšteva ZŠ 28.4.2016,  zápis do ZŠ 4.4-5.4.2016                                                               

  

           7. Materská škola prezentovala svoju činnosť, prístup k deťom počas Rozprávkového karnevalu.

            Termín: 26.1.2016                                                                             

 

            8.Pri príležitosti Dňa matiek sme pripravili vystúpenie detí.                                            Termín: 17.5.2016  1. trieda a 3. trieda, 18.5.2016  2. trieda                                                                                        

    

            9. Rozlúčkou budúcich školákov deti prezentovali svoju šikovnosť pred najbližšími.

          Termín: 24.6.2016                                                                                  

         

           10. Návštevou múzea lietadiel v Košiciach deti ukázali vedomosti z tejto oblasti.              

            Termín: 11.5.2016                                                                                  

       

            11. Deti kreslili obrázky zvierat pre Medzinárodnú výstavu zvierat v Košiciach – Barci. Termín: 16.10.2015.

 

12.Pani učiteľky pripravili hry, súťaže pre deti na Dňoch obce Seňa. Deti 2. triedy s pripravili erb o rozmeroch 80 cm x 100 cm.

Termín: 28.5.2016

    

13. Zápis do MŠ sa konal 25.5 - 28 5. 2016 aj možnosťou sledovať činnosti detí a učiteliek.

 

14.Počas školského roka sme privítali a umožnili praxovať dvom študentkám.

(Absolvovanie stredoškolskej praxe študentky  Veroniky Vargovej 23.5. – 10.5. 2016, absolvovanie vysokoškolskej praxe Lešková náčuvy október  - november 2015).

 

7.Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach školy

          

         Priestorové podmienky

Materská škola má 3 triedy. Poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. Materská škola je umiestnená  na poschodí budovy Obecného úradu.

Školu tvorí vstupná hala, ktorá slúži aj ako šatňa, schodisko, chodba, triedy, ktoré sú zároveň aj spálňou a cvičebňou, jedáleň, hygienické zariadenie, riaditeľňa, sklad, izolačka. Materskej škole patrí aj dvor s trávnatou plochou na športové aktivity,

s pieskoviskom a detským ihriskom a políčkom na pestovanie nenáročných bylín a zeleniny.

 

Materiálne podmienky

Materská škola disponuje s dvoma kompletnými sadami interaktívnej tabule, 4 ks PC pre zamestnancov Materskej školy Seňa, 2 ks Pc pre deti,  jednou čierno bielou a jednou farebnou tlačiarňou a jedným kopírovacím zariadením. Ďalej disponujeme televízorom, DVD prehrávačom, 1ks videorekordérom, projektorom, 3 ks CD prehrávačmi, elektrickým keyboardom, digitálnym fotoaparátom a kamerou. Deťom slúžia: Constructa Bot – Bager, 2 včielky BEE Bot, obojstranná podložka pod BEE Bot čísla

a hra s číslami, obojstranná podložka pod BEE Bot farma a ostrov, hovoriace štipce, digitálny mikroskop, 2 tablety k počítačom, 2 MP3 prehrávače, PC edukačnými hrami: Začínam sa učiť, Čarovná hračka, Dominik a jeho dobrodružstvá, Okno do sveta, Vševedkovo Safari, Slovenská republika a jej kraje, Čím budem, Alík Môj prvý šlabikár, Alik než pôjdem do školy, Výlety Šaša Tomáša, Dopravná výchova, Vševedko na vidieku, Vševedkova botanická záhrada, Geometria pre najmenších, súbory (8ks) Logico Primo s kartičkami, Bambino Luk, Mini Luk s podložkami a kartičkami, Medvedia rodina  so súborom kariet, 3 ks podložky pre BEE Bot, sady rozprávok s obrázkami veľkosti A4, s obrázkami s časovou a dejovou postupnosťou, s pexesom, s puzzl (sady k deviatim rozprávkam), obrázky s písmenami a číslami slúžiace k rozvoju predčitateľskej gramotnosti, drevené podložky so vzormi slúžiacimi na rozvoj grafomotorických zručností (diagonály, krúžky, vlnovky a oblúky, precvičenie písaných písmen e, l), pieskovnička veľká s podsvietením a s príslušenstvom (lištou na vyrovnanie piesku, lištami so vzormi, štetcami), drevené valčeky na precvičovanie hmatu, semafory  a dopravné kužele, obrázky na rozvoj reči s témami Každodenné situácie, Akcie na cestách, stetoskop, obrázky k súboru Rodinné a spoločenské väzby, Slovné hry a slová, gymnastická kladina, dve gymnastické kozy, gymnastická rebrina nesúmerná, gymnastická drevená šmýkačka do interiéru, prekladaná drevená kladina, drevený záhradný domček, magnetické disky, detektor kovov, magnetický set (na pozorovanie magnetizmu), set na meranie a váženie, set na pozorovanie elementárnych chemických procesov, jednoduché stroje (kladka, páka, naklonená rovina…), magnetizmus-Architektúra, Logeo, drevené Sudoku, vyšívanie, hlavolam Trojuholník, Tiene, Memo, Tetry slúžiace na rozvoj matematickej predstavivosti detí, pamäťová hra na rozlišovanie hmotnosti, skladačka Georello Toolbox s podložkami na rozvoj elementárneho technického myslenia, Color Mánia slúžiaca na priraďovanie farebne náročných dvojíc obrázkov, Pixit slúžiaci na precvičovanie pozornosti v podoblasti matematických predstáv  a k prierezovej téme predčitateľskej gramotnosti,hra Húseničky s podložkou a tvarovatelnými šnúrkami, detský Mini mikroskop, hry na rozvoj logického myslenia Auto blok, Chrám, lego Maják ( pre 5-6 ročné deti).

 

V školskom roku 2015/2016 naše deti mali možnosť pozorovať reálnu premenu

lariev, cez kukly na motýle pomocou sady Motýlej záhrady.

 

V školskom roku 2015/2016 sa pre deti MŠ zakúpili učebné pomôcky:

- Náuka o poznaní I., II., a III. diel (Naša vlasť -členenie, pohoria, rieky, Príroda – zvieratá, rastliny, ovocie, zelenina, Počasie -fázy mesiaca, Športové aktivity, Ľudské telo  - časti, zmysly, Denný režim, Profesie, Dopravné prostriedky a značky, Hodiny, počítanie, Tiene... )

- Tieňohry,

-Rozprávky IV. (Šípová Ruženka, O dvanástich mesiačikoch, O Pampúšikovi)

-Životný cyklus včely, motýľa, žaby

-Rozprávkový zámok (trojrozmerný z molitanu),

-Relaxačná hruška –relaxačné sedenie ( 5 ks, v rôznych farbách)

-sedačka Vlnka,

-náučný koberec Krokodíl hop na Rozvoj matematického myslenia,

-Topologo Visio zameraný na rozvoj orientácie v rovine a v priestore,

-Nájdi a spočítaj slúžiaci na rozvoj matematického myslenia,

- Magnetická tabuľka Triedenie farieb,

-učebné pomôcky na rozvoj reči a komunikačných schopností: Príbehy na kockách, kartičky Emócie, kartičky Aktivity,

-nafukovacia Slnečná sústava,

-Tvorca tvarov a telies so zameraním sa na získavanie skúseností pri vytváraní kocky, hranola...,

-Múdre hádzanie so zameraním na presnosť hádzania do otvorov podľa pokynu učiteľky (hoď loptičku do otvoru obdĺžnika...),

-  hra Psie kostičky na precvičovanie hmatu,

- fúkací futbal  na dychové cvičenia,

- vyšívanie, 

-pexetria: Záchranári, Poznáš ovocie a zeleninu?, Poznáš naše vlaky?, Zvieratá-  poznáš ich rodinu?, Poznáš farby a tvary?, Poznáš povolania?,

- Húseničky (96 ks),

-omaľovanky s témou Čim budem,

 

Učebné pomôcky zakúpené so zreteľom na rozvoj pohybovej zdatnosti detí  zakúpené zo sponzorských darov rodičov:

-drevená poschodová zostava domčeka so šmýkačkou, lezeckou stenou, schodíkmi.

Ďakujeme

 

    Zakúpené knižné publikácie pre deti:

-Vo veršíkoch sa dobre ráta,

-Stratený kľúčik (podpora sebavedomia, odvahy),

-Medové príbehy (príbehy oboznamujúce deti so spôsobom života včiel),

-Hrošie príbehy (rozvoj osobnostnej stránky človeka),

-Filipove prázdninové dobrodružstvá (environmentálna výchova, rozvoj prírodného poznania).

 

Knižné publikácie, odborné časopisy pre pedagogických zamestnancov:

-Problémové dieťa (vydavateľstvo RAABE),

-Svet škôlkara (vydavateľstvo RAABE),

-Predškolská výchova,

-Predprimárne vzdelávanie 2015- 2016.

 

Ďakujeme všetkým sponzorom, rodičom, za sponzorské dary, finančné príspevky určené na doplnenie vybavenosti školského dvora, finančné príspevky a ostatné dary na karneval s tombolou.

 

 

8.Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej činnosti školy

Príloha č. 1

 

9.Úlohy na školský rok 2015/2016  a vyhodnotenie jeho plnenia

Hlavné úlohy na školský rok 2015/2016

 

1.V rámci predprimárnej výchovy a vzdelávania postupovať podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, podľa Školského vzdelávacieho programu ,,Hravo s Tulíkom“ a vo väčšej miere zohľadňovať zameranosť materskej školy na starostlivosť o zdravie, zdravý životný štýl, aktívny pohyb s cieľom zabezpečiť zdravý vývin a duševnú pohodu (POP 2015/2016).

2. Podporovať aktivity enviromentálneho charakteru na poznávanie, tvorbu a ochranu životného prostredia.

3.Rozvíjať komunikatívne kompetencie detí so sociálne znevýhodneného prostredia, podporovať aktívnu komunikáciu v spisovnej slovenčine využívaním inovatívnych učebných osnov a metód predčitateľskej gramotnosti (POP 2015/2016).

4.Pri plánovaní výchovno- vzdelávacích cieľov rešpektovať aktuálne výchovno- vzdelávacie potreby detí, ich možnosti, záujmy  a osobitosti.

5.Plnenie cieľov kontrolovať, overovať spätnou väzbou, odstraňovať zistené nedostatky (POP 2015/2016).

5. Rozvíjať u detí hodnotiace a seba hodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku (POP 2015/2016).  

 

 

 3.1. Konkretizácia úloh v jednotlivých oblastiach

3.1.1 Perceptuálno- motorická oblasť

·         Realizovať aktivity a programy na podporu zdravia, zdravého životného štýlu, výchovy ku zdraviu.

Termín: Ovocníčkové dni boli realizované pravidelne raz mesačne a Šalátový deň 15.10. 2016, s dôrazom na zdravé potraviny, ovocie a zeleninu ako zdroj vitamínov, Večer strašidiel 3.11.2016 s pohybovými aktivitami, Turistická vychádzka 13.4.2016, karneval 26.1.2016 so súťažami a tancom, olympiáda 18. január, 1. Jún so súťažami prispôsobenými zimným a letným športom,           

Zod.: pedag.zamestnanci  

Kontrola: vnútroškolská kontrola                                      

Zod.: riad. MŠ

·         Zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít v prírode, v interiéri a exteriéri školy.

Termín: prechádzky k lesíku, k potoku priebežne, turistická vychádzka 13.4.2016, hry detí na preliezkach, šmýkačkách na školskom dvore, hudobno- pohybové hry, cvičenia na náradí počas telovýchovných chvíľok v interiéry materskej školy, vychádzka k potoku 30.3.2016,                                                                       

Zod.: pedag.zamestnanci  

        Kontrola: vnútro školská kontrola                                     

Zod.: riad. MŠ

·         Zaraďovať pohybové aktivity aj viackrát v priebehu dňa s prihliadnutím na psychohygienu.

Termín: priebežne plnený v priebehu celého roka                                                                      Zod.: pedag.zamestnanci  

Kontrola: vnútro školská pribežná kontrola                                     

Zod.: riad. MŠ                                       

·         Podporovať činnosť  športových a pohybových krúžkov.

Termín: priebežné plnenie činnosti s výnimkou súbehu s plaveckým výcvikom (potreba dozoru dvoch učiteľov na výcviku, ostatný štyria si plnili priamu výchovno vzdelávaciu činnosť), v čase zvýšenej chorobnosti,                                                                  

Zod.: pedag.zamestnanci  

Kontrola: vnútroškolská kontrola                                     

Zod.: riad. MŠ

·          Vo zvýšenej miere dbať na rozvoj grafomotoriky  (POP 2015/2016).

Termín: priebežný, deti neustále podnecované ku kresleniu aj na magnetickú tabuľu, do piesku v pieskovničke, k maľbe na výkresy,                                                                           Zod.: pedag.zamestnanci              Kontrola: vnútroškolská kontrola                                           Zod.: riad. MŠ

·         Oboznamovať deti s duchom olympionizmu, jeho posolstvom.

         Termín: 18. január, 1. jún,                                            

Zodpoved.: ped.zamestnanci 

Kontrola: vnútroškolská kontrola                                                 

 Zod.: riad. MŠ

·         Oboznamovať deti so špeciálnymi pohybovými zručnosťami – s kĺzaním, bobovaním.      

Termín: 11.1., 27.1., pre nepriaznivé a nevhodné počasie (dážď) málo realizovateľné,       

Zodpoved.: ped.zamestnanci 

Kontrola: vnútroškolská kontrola                                                  

Zod.: riad. MŠ

·         Vytvárať u detí pozitívny vzťah k plaveckým aktivitám.                                                   Termín: 2.5. – 12.5. 2016   v ZŠ v Buzici                 

Zodpoved.: ped.zamestnanci 

Kontrola: vnútroškolská kontrola                                                  

·         Veľkú pozornosť klásť grafomotorickým cvičeniam, správnemu sklonu tela

pri kresbe, úchopu vhodného grafického materiálu a tlaku na podložku (POP 2015/2016).

Termín: neustály v priebehu roka v postupnosti podľa Metodiky rozvíjania grafomotorických zručností detí v materských školách                                                                   

 Zod.: pedag.zamestnanci  

Kontrola: vnútroškolská kontrola                                     

Zod.: riad. MŠ

 

3.1.2. Kognitívna oblasť

·        Využívať hru, zážitkové učenie, metódy tvorivej dramatiky, heuristické

a bádateľské metódy pri osvojovaní si nových poznatkov.

Termín: hra, zážitkové učenie, metódy tvorivej dramatiky v priebehu celého roka, klíčenie rastlín, klíčenie a rozkvet kvetu sme pozorovali na jar, pozorovanie tieňa priebežne počas vychádzky, prúdenie vzduchu  napr. 7.6.2016,                                                               

Zod.: pedag.zamestnanci

Kontrola: vnútroškolská kontrola                                 

Zod.: riad. MŠ

·        Viesť deti k osvojovaniu si poznatkov z oblasti enviromentálnej výchovy hravou formou.

Termín: vychádzka k potoku 30.3.2016, k lesíku 11.4.2016,  čistenie školského dvora, výsadba kvetov   priebežne                                                                

 Zodpoved.: pedagogic. zam.

·         Realizovať aktivity na zvyšovanie povedomia, potreby starostlivosti o svoje zdravie.

Termín: olympiáda (18. január, 1. Jún), Ovocníčkové dni, Šalátový deň (15.10. 2016 ), vychádzky, pravidelné vykonávanie pohybových a relaxačných činností, realizácia pobytu vonku s vysvetlením prečo...                                                                          

 Zod.: pedag.zamestnanci                  

Kontrola: vnútroškolská kontrola                                                                

Zod.: riad. MŠ

·        Stimulovať rozvoj tvorivého a kritického myslenia v hrách a edukačných činnostiach(POP 2015/2016).

Termín: neustále                                                                   

Zodpoved.: pedagogic. zam.

Kontrola: vnútroškolská kontrola                                   

Zod.: riad. MŠ

·         Rozvíjať vedomosti detí o dôležitosti ochrany zdravia  - drogami a pred návykovými látkami (POP 2015/2016).                                                                                                                            Termín: priebežne,  23.11.2015 – 27.11.2015,                                                           

Zodpoved.: pedagog.zam.

·         Viesť deti k aktívnemu počúvaniu s porozumením formou hier a matematických rozprávok (POP 2015/2016).                                                                                                                 Termín: priebežne                                                                              

Zod.: pedag.zamest.                                 

Kontrola: vnútroškolská kontrola                                                         

Zod.: riad. MŠ

·         Primerane detskému chápaniu objasňovať deťom spôsob života minoritných skupín obyvateľstva a viesť ich k tolerancii k rôznym kultúram v duchu humanizmu (POP 2015/2016).                                              

Termín: neustály                                                                      

Zod.: pedag.zamestnanci  

Kontrola: vnútroškolská kontrola                                                   

Zod.: riad. MŠ

·         Viesť deti k potrebe zvýšenej spotreby mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny počas celého roka pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka (POP 2015/2016).

Termín: priebežne, Ovocníčkové dni, Šalátový deň (15.10. 2016 ),                                                                      

Zod.: pedag.zamestnanci  

Kontrola: vnútroškolská kontrola                                                   

Zod.: riad. MŠ

 

 

3.1.3. Sociálno – emocionálna oblasť

 

·         Formovať kladný vzťah detí ku knihe a k literatúre (POP 2015/2016)                                                                                    

Termín: priebežne plnené                                                                                     Zod.: pedag.zamest.                                  

Kontrola: vnútroškolská kontrola                                                             

 Zod.: riad. MŠ

·         Využívať špecifické metódy predčitateľskej gramotnosti pri rozvíjaní predčitateľskej gramotnosti (POP 2015/2016).                                                           

Termín:  priebežne plnené                                                                                                                                                               Zod.: pedag.zamestnanci 

 Kontrola: vnútroškolská kontrola                                                           

Zod.: riad. MŠ

·         Využívať metódy tvorivej dramatiky, zážitkového učenia pri overovaní porozumenia čítanému textu (POP 2015/2016) .                                                                                                             Termín: priebežne plnené                                                                                                                                                                

Zod.: pedag.zamestnanci  

Kontrola: vnútroškolská kontrola 

Zod.: riad. MŠ

·         Dbať na správnu výslovnosť a rozvoj súvislého vyjadrovania sa (POP 2015/2016).

Termín: priebežne plnené                                                                                                                                                                Zod.: pedag.zamestnanci  

Kontrola: vnútroškolská kontrola 

Zod.: riad. MŠ

·         Učiť deti seba hodnotiť, hodnotiť iných – postoje, správanie, postupy v činnostiach, výsledky týchto činností, vzhľadom k vlastnému pokroku.                                                                                                    Termín:  priebežne plnené                                                                                                                                                              Zod.: pedag.zamestnanci                  

Kontrola:   vnútroškolská kontrola                                                        

Zod.: riad. MŠ

·         Učiť deti seba vyjadriť svoje pocity, túžby, postoje, postupy...                                                                                                Termín: priebežne plnené                                                                                                                                                               Zod.: pedag.zamestnanci                 

Kontrola:   vnútroškolská kontrola                                                         

Zod.: riad. MŠ

·         Učiť deti pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať, slušne sa správať využívaním pravidiel triedy s piktogramami (POP 2015/2016).

Termín: priebežne plnené                                                                                                                                                                 Zod.: pedag.zamestnanci                  

Kontrola: vnútroškolská kontrola                                                                

Zod.: riad. MŠ

·         Viesť deti k uvedomelej spotrebe zdrojov, k separácii odpadu, chrániť životné prostredie pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia  .                                               

Termín:  priebežne plnené                                                                                                                                                                Zod.: pedag.zamestnanci                  

Kontrola: vnútroškolská kontrola                                                                

Zod.: riad. MŠ

 

 

10.Oblasti s dobrými výsledkami a oblasti, v ktorých sú nedostatky

Silné stránky našej školy:

-          dobrá povesť školy,

-          rozloha dvora so školským políčkom,                         

-          priaznivá klíma v škole,                                         

-          dobré vzťahy na pracovisku,                           

-          iniciatíva všetkých zamestnancov,                     

-          dobrá spolupráca MŠ so ZŠ , so zriaďovateľom,                           

-          pomerne dobrá spolupráca s rodinou,                              

-          web stránka školy,                                               

-          podpora učiteliek vzdelávať sa zo strany zriaďovateľa,                         

-          dobré vybavenie IKT, edukačným materiálom dostatok kvalitných učebných pomôcok, hračiek,

-          prezentácie na verejnosti,

-          kvalitná príprava detí na vstup do ZŠ,

-          rozmanitá ponuka krúžkovej činnosti.

Slabé stránky našej školy:

-          nedostatok finančných prostriedkov na rozšírenie kapacity,

-          nutnosť denného rozkladania ležadiel,

-          chátrajúce oplotenie v zadnej časti,

-          chýbajúce oplotenie vpredu, pri vstupe  do budovy MŠ.

Možnosti/ príležitosti:

-          spoločné aktivity školy s rodičmi, s cieľom ukázať a viesť rodičov aktívnemu  a zmysluplnému prežívaniu spoločných chvíľ so svojimi deťmi,

-          získavanie sponzorov pre obnovu oplotenia školského dvora.

Riziká:

-odliv prihlásených a pre nedostatok miesta neprijatých detí do susedných materských škôl,

-nedostatok finančných prostriedkov na rozšírenie kapacity materskej školy,

na jej rekonštrukciu.

 

 

11. Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok  2015/2016

Zákon č. 245/2008 zaraďuje materskú školu do sústavy škôl ako svoj prvý článok

vo výchove a vzdelávaní. Jej hlavným cieľom je dosiahnuť optimálnu perceptuálno- motorickú, kognitívnu a sociálno- emocionálnu úroveň pripravenosti dieťaťa na ďalšie vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Počas celého školského roka sme pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu  Hravo s Tulíkom, ktorý bol vypracovaný na základe odporúčaní Štátneho vzdelávacieho programu, školského zákona a vlastného zamerania MŠ. Môžeme skonštatovať,

že výkonové štandardy deti zvládli na požadovanej úrovni.

Perceptuálno-motorická oblasť

Ciele z oblasti perceptuálno- motorickej oblasti sa plnili počas turistických vychádzok, olympiád (zimnej a letnej), v pohybových a relaxačných činnostiach, edukačných aktivitách ako samostatných organizačných formách dňa, počas pobytu vonku, telovýchovných chvíľkach počas celého dňa, hrách a hrových činnostiach. Uprednostňovali sa pohybové aktivity na čerstvom vzduchu. Pobyty vonku

sa realizovali vždy a pravidelne. Neuskutočňovali sa len pri mínusových teplotách nad -12  stupňov Celzia, v silnom nárazovom vetre a počas dažďa.

Tanečný, pohybový a spevácky krúžok bol zameraný na podporu zdravého životného štýlu, pozitívny postoj k životu, pohybu a na prevenciu proti obezite. Viedli ich Mgr. M. Vargová, Mgr, V. Čomová a P. Domonkošová.

Deti absolvovali v mesiaci Máj, predplavecký výcvik v Základnej škole v Buzici.

Deti celej materskej školy absolvovali dvakrát do roka olympiádu na školskom dvore.

Kládli sme dôraz na pravidelné vykonávanie pohybových aktivít formou hudobno -pohybových hier, súťaží, spontánnych hier. Deti sme viedli k pohybu ako radostnej aktivite vedúcej k uvoľneniu sa a k schopnosti relaxovať, k správnemu držaniu tela, nácviku a výcviku vykonávania lokomočných pohybov.

Enviromentuálne cítenie sme podporovali vedením deti k triedeniu odpadu, k záujmu o čistotu školského dvora, k starostlivosti o rastlinky, bylinky na školskom políčku

a kvety v kútiku živej prírody.

Záujem detí sa upriamoval na udržanie poriadku v kútikoch aj pri práci s výtvarnými pomôckami. Deti si na primeranej úrovni osvojili seba obslužné a hygienické návyky.

Svoje pocity sa snažili vyjadriť kresbou a maľbou. Niektoré deti aj skoršom veku veľmi pekne  a presne strihajú.

Pozitíva:

-rady využívajú náradie na školskom dvore na preliezanie, šmýkanie sa a voľné hry,

-rady sa pohybujú a spolupracujú v hudobno – pohybových hrách,

-dokážu sa pohybovať podľa rytmu,

-rady tvoria z prírodného a odpadového materiálu.

Negatíva:

-pretrváva nesprávny úchop grafického materiálu (u niektorých detí),

- pretrváva neschopnosť manipulovať s nožnicami (u niektorých detí),

- problémy pri chytaní a hádzaní lopty,

- problémy pri skladaní papiera.

Odporúčania:

- naďalej dbať na správny úchop, držanie tela pri grafomotorických činnostiach,

- viac motivovať deti k strihaniu, spolupracovať s rodičmi pri tejto problematike,

-častejšie zaraďovať hry s loptou,

-viesť deti k celkovej samostatnosti pri seba obslužných činnostiach.

Kognitívna oblasť

V tejto oblasti sme sa zamerali na zážitkové učenie, zmyslové vnímanie, logické myslenie pri riešení úloh a vzniknutých problémov. Deti získavali poznatky najmä v hre, praktickou činnosťou, bádaním, experimentovaním. Veľa poznatkov deti získali pozorovaním okolia a prírody. Využívali sme aj IKT technológie a dostupné edukačné softvérové hry.

Deti radi hrali logické a slovné hry, skladali puzzle aj rôzne obrazce z geometrických útvarov. S obľubou sa využívali,  aj veľké magnetické tabule pri využívaní metód: pojmovej mapy, maľovaného čítania, triedenia, priraďovania... Pre lepšiu obrazotvornosť a predstavivosť sme s deťmi absolvovali okrem iného aj exkurziu

do leteckého múzea, kde mali možnosť zoznámiť sa s rôznymi druhmi lietadiel a ich vnútorným vybavením. Deti mali možnosť posedieť si v kokpite a zahrať si rolu pilota.

 Pozitíva:

-pozoruhodná spolupráca rodičov pri potrebe návštevy logopéda a následného odstraňovania rečových porúch u detí,

-využívanie nových učebných pomôcok, informačno- komunikačných technológií

pri osvojovaní si nových poznatkov,

-radosť  a snaha detí v činnostiach pri poznávaní, riešení úloh...

Negatíva:

-nepresnosť pri pomenovaní rovinných a priestorových geometrických útvarov (kocka a štvorec), pojmov včera a zajtra,

- slabá slovná zásoba,

-nesprávna výslovnosť hlások a hláskových skupín.

Odporúčania:

-zakaždým oboznamovať dieťa s očakávaným výsledkom,

- nenásilne viesť k náprave pri výslovnosti jednotlivých hlások a hláskových skupín, a ich precvičovaniu,

-deti viesť k samostatnému riešeniu kognitívnych problémov (prečo, opíš a ukáž  ako...)

-viesť k sebaevalvácii po splnení úloh.

Sociálno- emocionálna oblasť

V tejto oblasti sme sa zamerali na empatické cítenie , kooperáciu, vzájomnú pomoc, nenásilné riešenie problémov. Využívali sme pri tom prosociálne aktivity, ktoré viedli deti k pozitívnej komunikácii a ohľaduplnému správaniu sa.

Pestovali a cibrili u detí cit pre umenie, literatúru. Podporovali sme u detí zdravé sebavedomie, vyzdvihovali pozitívne vlastnosti, upozorňovali a potláčali negatívne emócie, agresivitu.

Pozitíva:

-deti sa zapájajú do činnosti s radosťou,

-rady navštevujú materskú školu.

Negatíva:

-riešenie sporov fyzickým útokom,

-neakceptácia názoru a požiadaviek kamaráta,

-uplatňovanie nevhodných prejavov správania sa.

Odporúčania:

-prosociálnymi aktivitami eliminovať agresívne správanie sa detí,,

-dramatizáciou rozvíjať slovnú zásobu detí,

-upevňovať vzťah detí ku knihám, k umeniu. 

 

 

 

12.Poslanie a vízia materskej školy

Hlavné činnosti materskej školy sú dané platnými zákonmi.

Hlavnou činnosťou materskej školy je systematicky, cieľavedomo, plánovito vykonávať výchovo- vzdelávaciu činnosť zameranú na holistický rozvoj osobnosti dieťaťa. MŠ zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre deti od troch do šiestich rokov veku dieťaťa,

až do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky.

Vytvára podmienky na prípravu detí na ďalšie vzdelávanie, prípravu na ďalšie vzdelávanie aj pre deti s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. Materská škola poskytuje odborno- poradenské konzultácie ohľadom výchovy dieťaťa, ktoré MŠ navštevuje.

Poslanie materskej školy

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) z 18. mája 2008, materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu Hravo s Tulíkom, ktorý poskytuje predprimárne vzdelávanie podľa paragrafu 16 ods. 2. školského zákona a podľa Štátneho vzdelávacieho programu

pre predprimárne vzdelávanie.          

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

 

Všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania v materskej škole sú:

-          zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu

s rovesníkmi i s dospelými,

-          uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie,

-          podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,

-          podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,

-          sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie,

-          umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania,

-          uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom

a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí,

-          identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

a zabezpečovať im podmienky na individuálny rozvoj v súlade s týmito potrebami,

-          zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní,

-          zabezpečovať dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti,

-          získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania

v inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha

a potrieb detí.

Naplnenie uvedených cieľov predpokladá priaznivú edukačnú klímu, v ktorej sa učenie realizujem hrou s emocionálnym prežívaním dieťaťa a bádateľskými aktivitami.

Vízia

Vlastné ciele materskej školy podľa zamerania sú:

-podnecovať u detí starostlivosť o svoje zdravie pozitívnym vzťahom k pohybu

a zdravému životnému štýlu,

-rozvíjať telesnú zdatnosti detí prostredníctvom pohybových aktivít  využívajúc náradie a náčinie vo vnútornom prostredí materskej školy, v prírodnom prostredí školského dvora i blízkeho okolia,

- vytvárať u detí povedomie a záujem o zdravú výživu ako základu telesného a duševného zdravia, 

-podporovať pozitívny vzťah k prírode realizáciou enviromentálnych aktivít zameraných na poznávanie a ochranu prírodného prostredia, pestovaním

a starostlivosťou o rastliny (kvety, bylinky, záhradné plodiny),

-dosiahnutie výkonových štandardov uvedených v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, Školskom vzdelávacom programe Hravo s Tulíkom pomocou stratégií, metód využívajúc učebné štýly preferované dieťaťom, s ohľadom na jeho tempo práce, temperament a na jeho rozvojové osobitosti.

Materská škola sa bude v najbližšom období zameriavať na úpravu školského dvora  a doplnenie náradia pre športové aktivity a to:

-kúpu lezeckej steny,

-tunela,

-,,bazénikov“  na vodu pre hry a osvieženie v letných horúčavách,

-na vytvorenie mini dopravného ihriska na využitie mechanických odrážadiel, kolobežiek, detských bicyklov.

Materská škola bude participovať s rodičmi vo výchove a vzdelávaní detí  formou odborno-poradenských konzultácií, spoločnými športovými a kultúrnymi podujatiami, výletmi za krásami a históriou našej krajiny.

                                

 


TOPlist