Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 16.10.2018 13:26:12 

Materská Škola Seňa

TLAČOVÉ SPRÁVY

sprava_o_vysledkoch_skolsky_rok_2016-2017.pdf

 

MATERSKÁ ŠKOLA, SEŇA 200

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Seňa 200 za školský rok 2016/2017

 

Vypracovala: Mgr. Valéria Čomová

 

OBSAH:

VYJADRENIE RADY ŠKOLY

STANOVISKO ZRIAĎOVATEĽA

VÝCHODISKÁ A PREDPOKLADY

 

1.Základné identifikačné údaje o škole

2. Údaje o počte detí materskej školy

3. Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka základnej školy

4.Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov školy

5.Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

6.Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

7.Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach

8.Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej činnosti školy

9.Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere školy

10.Úlohy na školský rok 2016/2017 a vyhodnotenie jeho plnenia

11.Oblasti s dobrými výsledkami a oblasti, v ktorých sú nedostatky

12.Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017

13.Poslanie a vízia materskej školy

 

VYJADRENIE RADY ŠKOLY

Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť – neschváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy, Seňa 200, za školský rok 2016/2017.

Prerokované na Rade školy dňa:

 

............................................................

Predseda Rady školy pri MŠ Seňa 200

 

 

 

STANOVISKO ZRIAĎOVATEĽA

 

Zriaďovateľ Materskej školy, Seňa 200 schvaľuje  - neschvaľuje Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy, Seňa 200, za školský rok 2016/2017.

 

V Seni dňa...............                                          ......................................................

                                                                                      Ing. Marcela Gallová

                                                                                       starosta Obce Seňa

 

VÝCHODISKÁ A PREDPOKLADY

 

Správa je vypracovaná v zmysle:

1. vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,

2. metodického usmernenia Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R k vyhláške Ministerstva školstva SR č.9/2006 Z. z.,

3. plánu práce Materskej školy, Seňa 200, na školský rok 2016/2017,

4. analýzy výchovno- vzdelávacích výsledkov práce v jednotlivých triedach Materskej školy, Seňa 200, v školskom roku 2016/2017,

5. SWOT analýzy, vypracovanej v období Jún –Júl 2016.

 

 

Predkladá:

Mgr. Valéria Čomová

riaditeľka MŠ Seňa

 

 

1.Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy:        Materská škola Seňa 200

Adresa školy:       Seňa 200  044 58 Seňa

Telefónne číslo:    ++421 55 6962221,

Webová stránka:   www.mssena.wbl.sk

Zriaďovateľ:      Obec Seňa

                          Seňa 200

                          04458 Seňa

Forma hospodárenia: škola bez právnej subjektivity

Riaditeľka: Mgr. Valéria Čomová

Poradné orgány MŠ

Rada školy:

Predseda:

Mgr. Mária Vargová-  delegovaná za pedagogických zamestnancov školy.

Členovia:

Mgr. Katarína Domonkošová – delegovaná za zriaďovateľa,

Ing. Katarína Hanušovská Tóthová- delegovaná za rodičov,

Ing. Jana Sedláková – delegovaná za rodičov,

Helena Ivanková – delegovaná za nepedagogických zamestnancov školy.

Pedagogická rada:

Mgr. Čomová Valéria – riaditeľka MŠ,

Gálffyová Etela –  učiteľka,

Jesenská  Helena  – učiteľka,

Domonkošová Petra– triedna učiteľka,

Šoltésová  Monika- triedna učiteľka,

Mgr. Vargová Mária -triedna učiteľka.

 

2. Údaje o počte detí

1. trieda 2-4 ročné deti: 16,

2. trieda 4-6 ročné deti: 20

3. trieda 5-6 ročné deti: 22

Priemerná dochádzka celkovo v MŠ: 71,68%.

Priemerná dochádzka podľa tried:

1.trieda 2,5-4 ročné deti: 71,65 %

2. trieda 4-6 ročné deti:  71,32%

3. trieda 5-6 ročné deti: 72,09%

Počet detí, ktoré nastúpili do MŠ k 15.9.2016 (školský rok 2016/2017) –58. Z toho počet detí s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky 3.

Počet detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 24.

Počet deti nastupujúcich do ZŠ k 4.9.2017 – 23. Počet detí s odkladom plnenia povinnej školskej dochádzky k 4.9.2017 - 1.

Počet podaných žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ  na školský rok 2017-2018 k 31.8.2017  - 52.

 

 

3. Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka základnej školy

Počet detí zapísaných a prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky od 1.9.2017 -23.

 

4.Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci Materskej školy, Seňa 200,  v školskom roku 2016/2017:

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Valéria Čomová – riaditeľka MŠ

Etela Gálffyová –  učiteľka

Helena Jesenská –  učiteľka

Petra Domonkošová – triedna učiteľka

Monika Šoltésová – triedna učiteľka

Mgr. Mária Vargová – triedna učiteľka, poverená riadením Metodického združenia,

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky pre pedagogickú činnosť:

Mgr. Valéria Čomová - SŠ vzdelanie (SPgŠ Levoča)

                                    -I. stupeň VŠ vzdelania (PF PU v Prešove)

                                   -II. stupeň VŠ vzdelania (PF UMB v Banskej Bystrici)

Monika Šoltésová      - SŠ vzdelanie  (SPgŠ KG Prešov)

Etela Gálffyová         -SŠ vzdelanie  (SPgŠ Lučenec)

Helena Jesenská        -SŠ vzdelanie  (SPgŠ KG Prešov)

Mgr. Mária Vargová - II. stupeň VŠ vzdelania (PF PU v Prešove)

Petra Domonkošová   - SŠ vzdelanie (ZSŠ Trebišov)                         

Nepedagogickí zamestnanci:

Helena Ivanková – upratovačka

Alžbeta Domonkošová – upratovačka – so skráteným  pracovným úväzkom pre MŠ

Helena Biaková – donášačka stravy

 

5.Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Účasť na vzdelávaniach, seminároch, krátkodobých školeniach, konferenciách:

Mgr. Valéria Čomová

 -vykonanie prvej atestácie pre učiteľov predprimárneho vzdelávania,

-absolvované aktualizačné vzdelávanie Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese. 

Monika Šoltésová

 -prihlásená na aktualizačné vzdelávanie Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností (plánované - neprebiehalo),

- prihlásená na aktualizačné vzdelávanie Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede (plánované - ešte neprebieha),

Etela Gálffyová

-prihlásená na aktualizačné vzdelávanie Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností (plánované - neprebiehalo),

- prihlásená na aktualizačné vzdelávanie Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede (plánované - ešte neprebieha).

Mgr. Mária Vargová

-prípravné atestačné vzdelávanie pre učiteľov predprimárneho vzdelávania (ukončené),

-vykonanie prvej atestácie (plánované).

Petra Domonkošová

-prípravné atestačné vzdelávanie pre učiteľov predprimárneho vzdelávania (ukončené).

Helena Jesenská

-prihlásená na aktualizačné vzdelávanie Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností (plánované -  neprebiehalo),

-prihlásená na aktualizačné vzdelávanie Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede (plánované - ešte neprebieha).

 

6.Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Materská škola organizovala spoločné aktivity pre deti zo všetkých tried aj aktivity  pre deti s rodičmi  na príprave ktorých sa podieľal pedagogický aj nepedagogický personál materskej školy.

S dianím v materskej škole informujeme  rodičov a verejnosť prostredníctvom  internetovej stránky školy aj formou oznamov na nástennej tabuli. Aktivity boli zrealizované podľa plánu práce školy so zreteľom na osobnostný rozvoj detí.

 

Aktivity v školskom roku 2016/2017:

1.Prechádzkou do Patajovej záhrady a pozorovaním najvyššieho bodu okolia tzv. Božieho vrchu (Čipke), po rodnej obci, sme sa snažili podporiť zdravý životný štýl, využiť pohyb ako prevenciu proti obezite a ako prevenciu proti chorobám, (4.4.2017, 12.6.2017)

 Zodpoved:   Čomová

 

2.Návštevou ZOO pozorovaním a hodnotením prírodného prostredia sme podporovali vzťah detí k prírode a k jeho ochrane.

Termín: 25.10.2016

Zodpoved:   všetky učiteľky

 

          3. Pozreli sme si bábkové divadlo ako súčasť aktívneho oddychu popri práci (Svetový deň duševného zdravia 10.10.) Sledovaním divadelných predstavení Medovníkový domček (20.9.2016, ujo Ľubo), Malí huncúti (22.9.2016, divadlo Slniečko), Jesenná rozprávka (30.9.2016) , Janko Hraško (16.11.2016), Neposlušný anjelik (16.12.2016), Vianočná rozprávka (21.12.2017), Dlhý, Široký a Bystrozraký  (5.4.2017), O Snehulienke 28.4. 2017, ,,Žabiak Žofré“ (18.5.2017), deti spoznávali a hodnotili konanie a vlastnosti rozprávkových postáv.

 

  4. Z príležitosti Svetového dňa zdravia (16.10.) sme usporiadali Šalátový deň s potrebou poukázať na dôležitosť správnej výživy v každom veku.

Termín: 6.10.2016                                                              

Zodpoved.: Šoltésová

 

5. Privítali sme a  pripravili kultúrny program pre starých rodičov v materskej škole v jednotlivých triedach.                                                                                                                                 Termín: 26.10.2017                                      

Zodpoved.: všetky učiteľky

 

6. Večer strašidiel - deti mali možnosť prezentovať masku v hravých súťažiach.

Termín: 27.10.2016

Zodpoved.: Domonkošová, Mgr. Vargová

 

          7. Pripravili sme Mikulášske posedenie pre deti v MŠ s divadelným predstavením učiteliek na tému ľudské a detské právo (Predčitateľská gramotnosť, POP 2016-2017).                                                                                                                                     Termín: 6.12.2017  rozprávka O troch prasiatkach,                

            Zodpoved.: riad. MŠ a všetky uč.

 

           8. Pripravili sme kultúrny program  pri príležitosti Vianoc.                                                                               Termín: 21.12.2016 -1.a 2. trieda,, 22.12.2017 – 3. trieda

            Zodpoved.:  všetky učiteľky

 

          9. Deti absolvovali Zimné a Letné olympijské  hry so zameraním na rozvoj špecifických pohybových zručností.                                                                                                            

           Termín: 24.1.2017, 1.6.2017

           Zodpoved.:  Mgr. Čomová                           

          

          10. Všetky deti absolvovali Zápis do ZŠ, návštevu ZŠ ako prípravu na školské vyučovanie.                                                                                                                    Termín: 29.3.2017 - návšteva ZŠ ,  zápis do ZŠ Seňa 6.-7.4.2017

            Zodpoved.: učiteľky detí predškolského veku                                                                                                                

11. Rozprávkový karneval – deti sa predstavili v maske svojej najobľúbenejšej rozprávkovej postavy v priestoroch Kultúrneho domu Seňa 17.2.2017, v MŠ 24.2.2017.  

            Zodpoved.: Mgr.Vargová

 

 

            12. Čarovný zvonček – súťaž v prednese poézie a prózy (Predčitateľská gramotnosť, POP 2015/2016) sa konal 16.3.2017.                                            

            Termín: 16.3.2017                                                                                        

            Zodpoved.: všetky učiteľky

           

13. Spoločné čítanie kníh detí v materskej škole prebiehalo v mesiaci marec, v jednotlivých triedach.

Zodpoved.: všetky učiteľky

 

14. Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 25 detí, ktoré  sa oboznamovali s prvkami plávania (POP 2016/2017).

            Termín: 24.4 – 5.5.2016                                            

            Zodpoved.:  učiteľky detí predškol. veku

           

15. Vystúpenie detí pri príležitosti  sviatku Dňa matiek sa uskutočnilo v materskej škole.                                                                                                                               Termín: 15.5.2017 – 2. trieda, 3. trieda,  17.5.2017 -  1. trieda                                                                                       

            Zodpoved.: všetky uč.

 

            16.Rozlúčka budúcich školákov s MŠ sa konala v priestoroch Obecného úradu za účasti p. starostky Ing. M. Gallovej.

           Termín: 16.6.2017

           Zodpoved.: uč. detí pred. veku

 

            

Neuskutočnené

           Návšteva Botanickej záhrady v Košiciach, návšteva historických pamiatok (divadelného predstavenia) s rodičmi ako spoločný výlet celej materskej školy, prezentácia výchovno – vzdelávacích výsledkov pred rodičmi, sa neuskutočnila z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti kolegyne (operácia, 2 mesiace PN), gravidity kolegyne a dlhodobého zastupovania štyrmi učiteľkami.

 

Aktivity dodatočne zaradené:

 

    1.Návšteva medzinárodnej výstavy zvierat v Košiciach – Barci 14.10.2016.

    2.Koncert ZUŠ Valaliky  19.12.2016, 22.5.2017,  v podaní žiakov ZŠ Seňa.

3.Sánkovačka na školskom dvore ZŠ Seňa – 25.1.2017

4.Návšteva ZŠ v Seni na Dni otvorených dverí 17.3.2016.

5. Návšteva ZŠ v Seni pri príležitosti Dňa Zeme v ZŠ-21.4.2017 (9.00 hod.).

9.Návšteva sokoliara s dravcami v MŠ 21.4.2017 (11.00 hod.).

10.Predstavujem svoju obľúbenú hračku – celý mesiac január 2017.

11.Hry, súťaže pre deti na Dni Obce Seňa, varenie  kotlíkových guľášov 27.5.2017.

            12.MDD 8.6. na školskom dvore ZŠ.

13.Oboznamovanie sa s tradičnými remeslami: s košíkárstvom (23.11.2016),  tkáčkym remeslom (24.11.2016).  

     14.Požiarny cvičný poplach – 5.4.2017.

15.Pozorovanie celého procesu liahnutia motýľov (máj –jún 2017)

16. Počas celého školského roka prebiehali Ovocníčkové a zeleninové dni, počas     ktorých deti konzumovali ovocie a zeleninu.

 

Ďalšie aktivity v školskom roku 2016/2017:

1.zápis do MŠ 26.3-29.3.2017,

2.prax študentiek

-absolvovanie stredoškolskej praxe štyroch študentiek ( tri z Košíc, jedna z Levoče).

3. školenie prvej pomoci personálu MŠ -28.10.2016

 

Prezentácia školy na verejnosti:

1. Pred návštevou ZOO sme zbierali gaštany pre zvieratá a doniesli vlastnú zeleninu.

2. Z príležitosti Svetového dňa zdravia (16.10.) sme usporiadali Šalátový deň.

Termín:                                                       

3. Privítali sme starých rodičov v materskej škole v jednotlivých triedach s kultúrnym programom.                                                                                                                 4.Pripravili sme kultúrny program pre svoje rodiny  pri príležitosti Vianoc.                                                                               

            5. Deti prezentovali MŠ pri návšteve aj zápise do 1. ročníka ZŠ.

            6. Materská škola prezentovala svoju činnosť, prístup k deťom počas Rozprávkového karnevalu.

           7.Pri príležitosti Dňa matiek sme pripravili vystúpenie detí.                                            T

           8.Pani učiteľky pripravili hry, súťaže pre deti na Dňoch obce Seňa (28.5.2016).

   9.Zápis do MŠ sa konal aj s možnosťou sledovať činnosti detí a učiteliek.

  10.Počas školského roka sme  umožnili praxovať štyrom stredoškolským študentkám.

 

V našej materskej škole bola a doteraz aj je, možnosť absolvovať krúžok Anglického jazyka, ktorý v našich priestoroch realizuje Centrum voľného času pri ZŠ Seňa  a Jazyková škola Empire. Išlo o vysoko kvalifikovanú výučbu cudzieho jazyka s maximálnou snahou a  venovaním sa učiteľa  deťom, v skupinách  s počtom ôsmych detí. 

 

Materská škola je zameraná na rozvoj telesných, pohybových zručností detí. Vo zvýšenej miere sa venujeme pohybovým aktivitám detí, ich zdravému vývinu, prevencii obezity.

Zapojili sme sa do programu Detská atletika organizovaných Slovenským atletickým    zväzom (ďalej len SAZ). Deti našej materskej školy, členovia klubu Atleťáčik Seňa, pravidelne navštevovali telocvičňu/školské ihrisko, kde si precvičovali rôzne atletické disciplíny  - hod penovou loptou do diaľky z kľaku, člnkový beh, hod ,,oštepom“ na cieľ, skok do diaľky z miesta, vytrvalostný 3 minútový beh... .  Zúčastnili sme sa olympiády v ZŠ v Seni (28.6.2017), behu na Čokotretre v Košiciach (3.5.2017), na športovej súťaži Detská P-T-S v Moldave nad Bodvou (12.5.2017). Dievčatá našej MŠ v štafetovom behu na 4x 100 metrov, získali tretie miesto Žofia Hanušovská, Sonja Pillárová, Lili Čupková, Linda Radulyová.

Deti našej MŠ, Štefan Čamaj , Sonja Pillárová získali prvé miesto v celoslovenskej korešpondenčnej súťaži v hode penovou loptou z kľaku.

 

 

7.Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach školy

          

         Priestorové podmienky

Materská škola mala 3 triedy. Poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. Materská škola je umiestnená  na poschodí budovy Obecného úradu.

Školu tvorí vstupná hala, ktorá slúži aj ako šatňa, schodisko, chodba, triedy, ktoré sú zároveň aj spálňou a cvičebňou, jedáleň, hygienické zariadenie, riaditeľňa, sklad, izolačka. Materskej škole patrí aj dvor s trávnatou plochou na športové aktivity,

s pieskoviskom a detským ihriskom a políčkom na pestovanie nenáročných bylín a zeleniny.

 

Materiálne podmienky

Materská škola disponuje s dvoma kompletnými sadami interaktívnej tabule, 4 ks PC pre zamestnancov Materskej školy Seňa, 2 ks Pc pre deti,  jednou čierno bielou a jednou farebnou tlačiarňou a jedným kopírovacím zariadením. Ďalej disponujeme televízorom, DVD prehrávačom, 1ks videorekordérom, projektorom, 3 ks CD prehrávačmi, elektrickým keyboardom, digitálnym fotoaparátom a kamerou. Deťom slúžia: Constructa Bot – Bager, 2 včielky BEE Bot, obojstranná podložka pod BEE Bot čísla

a hra s číslami, obojstranná podložka pod BEE Bot farma a ostrov, hovoriace štipce, digitálny mikroskop, 2 tablety k počítačom, 2 MP3 prehrávače, PC edukačnými hrami: Začínam sa učiť, Čarovná hračka, Dominik a jeho dobrodružstvá, Okno do sveta, Vševedkovo Safari, Slovenská republika a jej kraje, Čím budem, Alík Môj prvý šlabikár, Alik než pôjdem do školy, Výlety Šaša Tomáša, Dopravná výchova, Vševedko na vidieku, Vševedkova botanická záhrada, Geometria pre najmenších, súbory (8ks) Logico Primo s kartičkami, Bambino Luk, Mini Luk s podložkami a kartičkami, Medvedia rodina  so súborom kariet, 3 ks podložky pre BEE Bot, sady rozprávok s obrázkami veľkosti A4, s obrázkami s časovou a dejovou postupnosťou, s pexesom, s puzzl (sady k deviatim rozprávkam), obrázky s písmenami a číslami slúžiace k rozvoju predčitateľskej gramotnosti, drevené podložky so vzormi slúžiacimi na rozvoj grafomotorických zručností (diagonály, krúžky, vlnovky a oblúky, precvičenie písaných písmen e, l), pieskovnička veľká s podsvietením a s príslušenstvom (lištou na vyrovnanie piesku, lištami so vzormi, štetcami), drevené valčeky na precvičovanie hmatu, semafory  a dopravné kužele, obrázky na rozvoj reči s témami Každodenné situácie, Akcie na cestách, stetoskop, obrázky k súboru Rodinné a spoločenské väzby, Slovné hry a slová, gymnastická kladina, dve gymnastické kozy, gymnastická rebrina nesúmerná, gymnastická drevená šmýkačka do interiéru, prekladaná drevená kladina, drevený záhradný domček, magnetické disky, detektor kovov, magnetický set (na pozorovanie magnetizmu), set na meranie a váženie, set na pozorovanie elementárnych chemických procesov, jednoduché stroje (kladka, páka, naklonená rovina…), magnetizmus-Architektúra, Logeo, drevené Sudoku, vyšívanie, hlavolam Trojuholník, Tiene, Memo, Tetry slúžiace na rozvoj matematickej predstavivosti detí, pamäťová hra na rozlišovanie hmotnosti, skladačka Georello Toolbox s podložkami na rozvoj elementárneho technického myslenia, Color Mánia slúžiaca na priraďovanie farebne náročných dvojíc obrázkov, Pixit slúžiaci na precvičovanie pozornosti v podoblasti matematických predstáv  a k prierezovej téme predčitateľskej gramotnosti,hra Húseničky s podložkou a tvarovatelnými šnúrkami, detský Mini mikroskop, hry na rozvoj logického myslenia Auto blok, Chrám, lego Maják ( pre 5-6 ročné deti), Náuka o poznaní I., II., a III. diel (Naša vlasť -členenie, pohoria, rieky, Príroda – zvieratá, rastliny, ovocie, zelenina, Počasie -fázy mesiaca, Športové aktivity, Ľudské telo  - časti, zmysly, Denný režim, Profesie, Dopravné prostriedky a značky, Hodiny, počítanie, Tiene... ), Tieňohry, Rozprávky IV. (Šípová Ruženka, O dvanástich mesiačikoch, O Pampúšikovi), Životný cyklus včely, motýľa, žaby, Rozprávkový zámok (trojrozmerný z molitanu),Relaxačná hruška –relaxačné sedenie (5 ks, v rôznych farbách), sedačka Vlnka, náučný koberec Krokodíl hop na Rozvoj matematického myslenia, Topologo Visio zameraný na rozvoj orientácie v rovine a v priestore,Nájdi a spočítaj slúžiaci na rozvoj matematického myslenia,Magnetická tabuľka Triedenie farieb,učebné pomôcky na rozvoj reči a komunikačných schopností: Príbehy na kockách, kartičky Emócie, kartičky Aktivity, nafukovacia Slnečná sústava, Tvorca tvarov a telies so zameraním sa na získavanie skúseností pri vytváraní kocky, hranola...,

Múdre hádzanie so zameraním na presnosť hádzania do otvorov podľa pokynu učiteľky (hoď loptičku do otvoru obdĺžnika...), hra Psie kostičky na precvičovanie hmatu, fúkací futbal  na dychové cvičenia,vyšívanie,  pexetria: Záchranári, Poznáš ovocie a zeleninu?, Poznáš naše vlaky?, Zvieratá- poznáš ich rodinu?, Poznáš farby a tvary?, Poznáš povolania?, Húseničky (96 ks), drevená poschodová zostava domčeka so šmýkačkou, lezeckou stenou, schodíkmi.

V školskom roku 2016/2017 sa pre deti MŠ zakúpili učebné pomôcky:

-Sketchy-Uhádni obrázok (rozvíjanie predstavivosti detí),

-Mladý architekt (stavebnica), logické hárky Mladý architekt,

-Magnetická tabuľa –zvieratá,

- séria Cognito: Čísla a počítanie, Aktivity na rozprávanie, Priestorovosť,

-Magnetické stavebnice Universal a ,,Aero bugy“ s podvozkami,

-Veľká skladačka so vzorovými hárkami na rozvíjanie predstavivosti,

-Mapa sveta aj s maňuškami Deti sveta,

-puzzle vrstvové Motýľ, Môj život,

-odrážadlá Lienky (2 ks),

-vzdelávacie boxy Tabaluga, Methodiko, Tropicano, Torreta extra, Čo je to?, XXL Pomela,

-sada Človek a svet, príroda, Spoločnosť.

Zakúpené knižné publikácie pre deti:

 • Filipove cestovateľské dobrodružstvá (spoznávanie kultúr, ich života),
 • Ryšavka pod hviezdami (spoznávanie prírody, spôsobu života zvierat v lese),
 • Škriatok v pyžame (rozprávky)

 

Knižné publikácie, odborné časopisy pre pedagogických zamestnancov:

-Svet škôlkara (vydavateľstvo RAABE),

-Predškolská výchova,

-Predprimárne vzdelávanie 2016- 2017.

 

Ďakujeme všetkým sponzorom, rodičom, za sponzorské dary a finančné príspevky.

 

Ďakujeme pani starostke a poslancom Obce Seňa za finančnú pomoc pri realizácii výučby Anglického jazyka pre deti našej materskej školy prostredníctvom Centra voľného času pri ZŠ Seňa a Jazykovej školy Empire.

 

Ďakujeme pánovi Hudákovi za pomoc pri organizovaní športových aktivít

a účastiach na súťažiach.

 

 

8.Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej činnosti školy

Príloha č. 1

 

9.Úlohy na školský rok 2016/2017  a vyhodnotenie jeho plnenia

Konkretizácia úloh v jednotlivých oblastiach

Hlavné úlohy na školský rok 2016/2017

 

1.V rámci predprimárnej výchovy a vzdelávania postupovať:

- podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách,

- podľa Školského vzdelávacieho programu ,,Hravo s Tulíkom“,

- vo väčšej miere zohľadňovať zameranosť materskej školy na starostlivosť o zdravie, zdravý životný štýl, aktívny pohyb s cieľom zabezpečiť zdravý vývin a duševnú pohodu  s cieľom predchádzať obezite (POP 2016/2017).

2. Podporovať aktivity enviromentálneho charakteru na poznávanie, tvorbu a ochranu životného prostredia.

3. Rozvíjať komunikatívne kompetencie detí, podporovať aktívnu komunikáciu v spisovnej slovenčine využívaním inovatívnych učebných osnov a metód predčitateľskej gramotnosti (POP 2016/2017).

4. Zamerať sa na rozvoj predčitateľskej gramotnosti detí ako prípravu na ďalšie vzdelávanie (POP 2016/2017).

5.Pri plánovaní výchovno- vzdelávacích cieľov rešpektovať aktuálne výchovno- vzdelávacie potreby detí, ich možnosti, záujmy  a osobitosti.

6. Plnenie cieľov kontrolovať, overovať spätnou väzbou, odstraňovať zistené nedostatky.

7. Rozvíjať u detí občianske a sociálne kompetencie (POP 2016/2017).

 

 Konkretizácia úloh

 • Realizovať aktivity a programy na podporu zdravia, zdravého životného štýlu, výchovy ku zdraviu a na prevenciu proti obezite (POP 2016/2017).

Termín: stály                                                                      Zod.: pedag.zamestnanci   Kontrola: vnútroškolská kontrola                                      Zod.: riad. MŠ

 • Zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít v prírode, v interiéri a exteriéri školy (POP 2016/2017).

Termín: stály                                                                      Zod.: pedag.zamestnanci   Kontrola: vnútroškolská kontrola                                      Zod.: riad. MŠ

 • Zaraďovať pohybové aktivity aj viackrát v priebehu dňa s prihliadnutím na psychohygienu . Termín: stály                                                                      Zod.: pedag.zamestnanci   Kontrola: vnútroškolská kontrola                                      Zod.: riad. MŠ                                      
 • Podporovať činnosť  športových a pohybových krúžkov.

Termín: stály                                                                      Zod.: pedag.zamestnanci   Kontrola: vnútroškolská kontrola                                      Zod.: riad. MŠ

 • Oboznamovať deti s duchom Olympionizmu, jeho posolstvom.

Termín : január-február, máj- jún                     Zod.:   ped.zamestnanci 

Kontrola: vnútroškolská kontrola                                          Zod.: riad. MŠ

 • Oboznamovať deti so špeciálnymi pohybovými zručnosťami – s kĺzaním, bobovaním.      

Termín : november, december, január, február         Zod.: ped.zamestnanci  Kontrola: vnútroškolská kontrola                                            Zod.: riad. MŠ

 

Realizácia

Pravidelne sa vykonávali zdravotné cvičenia, pobyty na školskom dvore, hry na školskom dvore s využívaním lezeckej steny, preliezačiek, šmýkaliek, navštevovali sme telocvičňu s plnením zadaní cez SAZ  a Atleťáčik, zúčastňovali sme sa na súťažiach, olympiádach MŠ a ZŠ, realizoval sa pohybový a tanečný krúžok v MŠ.

 

 • Vytvárať u detí pozitívny vzťah k plaveckým aktivitám.                                                   Termín : podľa termínu plaveckého inštruktora a ZŠ         Zod.: ped.zamestnanci  Kontrola: vnútroškolská kontrola

Realizácia

Deti absolvovali plavecký výcvik na prelome apríla – mája 2017 v ZŠ Buzici, pod dohľadom inštruktora plávania.

 

Realizácia počas celého školského roka:

 • Vo zvýšenej miere dbať na rozvoj grafomotoriky  (POP2016/2017).

Termín: stály                                                                   Zod.: pedag.zamestnanci            Kontrola: vnútroškolská kontrola                                           Zod.: riad. MŠ

 •   Veľkú pozornosť klásť grafomotorickým cvičeniam, správnemu sklonu tela pri       kresbe, úchopu grafického materiálu a tlaku na podložku (POP 2016/2017).

Termín: stály                                                                      Zod.: pedag.zamestnanci    Kontrola: vnútroškolská kontrola                                      Zod.: riad. MŠ

 • Využívať hru, zážitkové učenie, metódy tvorivej dramatiky, heuristické a bádateľské metódy, metódy predčitateľskej aktivity, kooperatívne učenie sa  pri osvojovaní si nových poznatkov aj ako  prípravu na školské vzdelávanie (POP 2016/2017).

Termín: stály                                                                   Zod.: pedag.zamestnanci

Kontrola: vnútroškolská kontrola                                   Zod.: riad. MŠ

 • Uplatňovať integráciu vzdelávacích oblastí, nevytvárať izolované vzdelávacie aktivity, neuplatňovať školský spôsob vyučovania.

Termín: stály                                                                   Zod.: pedag.zamestnanci

Kontrola: vnútroškolská kontrola                                   Zod.: riad. MŠ

 • Vo výchovno vzdelávacej činnosti využívať Orffov inštrumentár, detské hudobné nástroje a hudobný nástroj Termín: stály                                                                   

Zod.: pedag.zamestnanci

Kontrola: vnútroškolská kontrola                                   Zod.: riad. MŠ

 • Viesť deti k osvojovaniu si poznatkov z oblasti Človek a príroda bádaním, pokusom  a hravou formou.

Termín: stály                                                                    Zod.: pedagogic. zam.

 • Realizovať aktivity na zvyšovanie povedomia, potreby starostlivosti o svoje zdravie (POP 2016/2017).                                                                      

Termín: stály                                                                Zod.: pedag.zamestnanci                   Kontrola: vnútroškolská kontrola                                              Zod.: riad. MŠ

 • Stimulovať rozvoj tvorivého a kritického myslenia v hrách a edukačných činnostiach

Termín: stály                                                                    Zodpoved.: pedagogic. zam.

Kontrola: vnútroškolská kontrola                                    Zod.: riad. MŠ

 • Rozvíjať vedomosti detí o dôležitosti ochrany zdravia  - pred drogami a pred návykovými látkami .                                                                                                                            Termín : stály, máj                                                          Zodpoved.: pedagog.zam.
 • Viesť deti k aktívnemu počúvaniu s porozumením formou hier a matematických rozprávok.                                                                                                                

Termín: stály                                                                               Zod.: pedag.zamest.                                  Kontrola: vnútroškolská kontrola                                               Zod.: riad. MŠ

 • Primerane detskému chápaniu objasňovať deťom spôsob života minoritných skupín obyvateľstva a viesť ich k tolerancii k rôznym kultúram v duchu humanizmu (POP 2016/2017).                                                   

Termín: stály                                                                  Zod.: pedag.zamestnanci   Kontrola: vnútroškolská kontrola                                       Zod.: riad. MŠ

 • Viesť deti k potrebe zvýšenej spotrebe mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny počas celého roka z dôvodu ochrany pred chorobami a návyku vyberania si zdravých potravín (POP 2016/2017).
 • Formovať kladný vzťah detí ku knihe a k literatúre ako predčitateľskej gramotnosti (POP 2016/2017).                                                                                   

Termín: stály                                                                         Zod.: pedag.zamest.                                  Kontrola: vnútroškolská kontrola                                                     Zod.: riad. MŠ

 • Využívať špecifické metódy predčitateľskej gramotnosti pri rozvíjaní predčitateľskej gramotnosti (POP 2015/2016).                                                          

Termín: stály                                                                  Zod.: pedag.zamestnanci   Kontrola: vnútroškolská kontrola                                           Zod.: riad. MŠ

 • Využívať metódy tvorivej dramatiky, zážitkového učenia pri overovaní porozumenia čítanému textu.                                                                                                             Termín: stály                                                                    Zod.: pedag.zamestnanci   Kontrola: vnútroškolská kontrola                                               Zod.: riad. MŠ
 • Dbať na správnu výslovnosť a rozvoj súvislého vyjadrovania sa (POP 2016/2017).

Termín: stály                                                                   Zod.: pedag.zamestnanci   Kontrola: vnútroškolská kontrola                                               Zod.: riad. MŠ

 • Učiť deti seba hodnotiť, hodnotiť iných – postoje, správanie, postupy v činnostiach, výsledky týchto činností, vzhľadom k vlastnému pokroku.                                                                                                    Termín: stály                                                                  Zod.: pedag.zamestnanci                   Kontrola:   vnútroškolská kontrola                                        Zod.: riad. MŠ
 • Učiť deti seba vyjadriť svoje pocity, túžby, postoje, postupy...                                                                                                Termín: stály                                                                 Zod.: pedag.zamestnanci                   Kontrola:   vnútroškolská kontrola                                        Zod.: riad. MŠ
 • Učiť deti pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať, slušne sa správať využívaním pravidiel triedy s piktogramami (POP 2016/2017).

Termín: stály                                                                   Zod.: pedag.zamestnanci                   Kontrola: vnútroškolská kontrola                                                 Zod.: riad. MŠ

 • Viesť deti k uvedomelej spotrebe zdrojov, k separácii odpadu, chrániť životné prostredie pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.                                               

Termín: stály                                                                Zod.: pedag.zamestnanci                   Kontrola: vnútroškolská kontrola                                                 Zod.: riad. MŠ

 

10.Oblasti s dobrými výsledkami a oblasti, v ktorých sú nedostatky

Silné stránky našej školy:

 • dobrá povesť školy,
 • rozloha dvora so školským políčkom,                         
 • priaznivá klíma v škole,                                         
 • dobré vzťahy na pracovisku,                           
 • iniciatíva všetkých zamestnancov,                     
 • dobrá spolupráca MŠ so ZŠ , so zriaďovateľom,                           
 • dobrá spolupráca s rodinou,                              
 • web stránka školy,                                               
 • podpora učiteliek vzdelávať sa zo strany zriaďovateľa,                         
 • dobré vybavenie IKT, edukačným materiálom dostatok kvalitných učebných pomôcok, hračiek,
 • prezentácie na verejnosti,
 • kvalitná príprava detí na vstup do ZŠ,
 • rozmanitá ponuka krúžkovej činnosti.

Slabé stránky našej školy:

 • zdĺhavá prípravu realizácie rekonštrukcie MŠ (zo zdrojov EÚ),
 • nutnosť denného rozkladania ležadiel.

 

Možnosti/ príležitosti:

 • spoločné aktivity školy s rodičmi, s cieľom ukázať a viesť rodičov aktívnemu  a zmysluplnému prežívaniu spoločných chvíľ so svojimi deťmi.

Riziká:

-odliv prihlásených detí pre zdĺhavú prípravu realizácie rekonštrukcie MŠ (začiatok september 2017).

 

11. Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok  2016/2017

Počas celého školského roka sme pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu  Hravo s Tulíkom, ktorý bol vypracovaný na základe odporúčaní Štátneho vzdelávacieho programu, školského zákona a vlastného zamerania MŠ. Môžeme skonštatovať,

že výkonové štandardy deti zvládli na požadovanej úrovni.

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb

Výkonové štandardy sme plnili počas turistických vychádzok, olympiád (zimnej a letnej), v zdravotných cvičeniach, vzdelávacích aktivitách, počas pobytu vonku, hrách a hrových činnostiach, v športových aktivitách cez úlohy SAZ. Uprednostňovali sa pohybové aktivity na čerstvom vzduchu. Pobyty vonku sa realizovali vždy a pravidelne. Neuskutočňovali sa len pri mínusových teplotách nad -12  stupňov Celzia, v silnom nárazovom vetre a počas dažďa. Deti sme viedli k pohybu ako radostnej aktivite vedúcej k uvoľneniu sa a k schopnosti relaxovať, k správnemu držaniu tela, nácviku a výcviku vykonávania lokomočných pohybov.

Tanečný a pohybový krúžok bol zameraný na podporu zdravého životného štýlu, pozitívnemu postoju k životu, pohybu a na prevenciu proti obezite. Viedli ich Mgr. M. Vargová a  P. Domonkošová.

Deti absolvovali v mesiaci Apríl- Máj 2017 plavecký výcvik v Základnej škole v Buzici.

Deti celej materskej školy absolvovali dvakrát do roka olympiádu na školskom dvore, raz na školskom dvore ZŠ.

Kládli sme dôraz na pravidelné vykonávanie pohybových aktivít formou hudobno -pohybových hier, súťaží, spontánnych hier.

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia

Veľkej obľube sa tešia chvíľky s knihami – počúvaním rozprávok, detských príbehov čítanými učiteľkami. Deti obľubujú básne, slovné hry, tvorbu rýmov, hry s písmenami. Rady obkresľujú.

Spolupráca rodičov s logopédom a následným odstraňovaním rečových porúch u detí má veľmi dobré výsledky.

Určité nedostatky sú v úchope grafického materiálu.

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami

V tejto oblasti sme sa zamerali na rozvoj logického myslenia pri riešení úloh a vzniknutých problémov, na riešenie úloh počas matematických rozprávok, na logické hry s hračkami Piráti, Policajti, Ostrov. Rady skladali puzzle aj rôzne obrazce z geometrických útvarov. S obľubou sa využívali aj veľké magnetické tabule pri využívaní metód pojmovej mapy, triedenia, priraďovania, robotické hračky na podložkách a edukačné softvérové hry.

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť

V tejto oblasti deti zaujali najmä témy histórie okolia, geografie okolia, národného povedomia. Využívali sme edukačný softvér Slovensko a jeho kraje, encyklopédie, fotografie, vychádzky a pozorovania. 5-6 ročné deti dokázali zaspievať hymnu bez pomoci učiteľa.

Rozvíjali sme empatické cítenie, kooperáciu, vzájomnú pomoc, nenásilné riešenie problémov. Využívali sme pri tom prosociálne aktivity, ktoré viedli deti k pozitívnej komunikácii a ohľaduplnému správaniu sa.

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda

Deti získavali poznatky najmä v hre, praktickou činnosťou, bádaním, experimentovaním. Veľa poznatkov deti získali pozorovaním okolia a prírody. Využívali sme aj IKT technológie a dostupné edukačné softvérové hry. Zaujali ich témy magnetizmu, tepla a horenia, topenia a tuhnutia, svetla a tieňov.

Enviromentuálne cítenie sme podporovali vedením deti k triedeniu odpadu, k záujmu o čistotu školského dvora, k starostlivosti o rastlinky, bylinky na školskom políčku

a kvety v kútiku živej prírody.

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce

Spoznávali rôzne remeslá pomocou priameho pozorovania, exkurzií, ukážok z internetových stránok. Navštívili sme pani Čurillovú Alžbetu, ktorá nám predviedla prácu s tkáčskym strojom. V materskej škole sme privítali babku Adama Furajtára, ktorá nás učila pliesť košíky.

Učili sme deti sa postupovať presne podľa návodov pri hre so stavebnicami.

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra

Táto vzdelávacia oblasť je u detí veľmi obľúbená. Veľmi rady kreslia, maľujú, spievajú, tancujú a hrajú na Orffových hudobných nástrojoch.

 

12.Poslanie a vízia materskej školy

Hlavné činnosti materskej školy sú dané platnými zákonmi.

Hlavnou činnosťou materskej školy je systematicky, cieľavedomo, plánovito vykonávať výchovo- vzdelávaciu činnosť zameranú na holistický rozvoj osobnosti dieťaťa. MŠ zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre deti od troch do šiestich rokov veku dieťaťa,

až do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky.

Vytvára podmienky na prípravu detí na ďalšie vzdelávanie, prípravu na ďalšie vzdelávanie aj pre deti s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. Materská škola poskytuje odborno- poradenské konzultácie ohľadom výchovy dieťaťa, ktoré MŠ navštevuje.

Poslanie materskej školy

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) z 18. mája 2008, materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu Hravo s Tulíkom, ktorý poskytuje predprimárne vzdelávanie podľa paragrafu 16 ods. 2. školského zákona a podľa Štátneho vzdelávacieho programu

pre predprimárne vzdelávanie.          

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

 

Všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania v materskej škole sú:

 • zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu

s rovesníkmi i s dospelými,

 • uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie,
 • podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,
 • podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,
 • sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie,
 • umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania,
 • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom

a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí,

 • identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

a zabezpečovať im podmienky na individuálny rozvoj v súlade s týmito potrebami,

 • zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní,
 • zabezpečovať dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti,
 • získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania

v inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha

a potrieb detí.

Naplnenie uvedených cieľov predpokladá priaznivú edukačnú klímu, v ktorej sa učenie realizujem hrou s emocionálnym prežívaním dieťaťa a bádateľskými aktivitami.

Vízia

Vlastné ciele materskej školy podľa zamerania sú:

-podnecovať u detí starostlivosť o svoje zdravie pozitívnym vzťahom k pohybu

a zdravému životnému štýlu,

-rozvíjať telesnú zdatnosti detí prostredníctvom pohybových aktivít  využívajúc náradie a náčinie vo vnútornom prostredí materskej školy, v prírodnom prostredí školského dvora i blízkeho okolia,

- vytvárať u detí povedomie a záujem o zdravú výživu ako základu telesného a duševného zdravia, 

-podporovať pozitívny vzťah k prírode realizáciou enviromentálnych aktivít zameraných na poznávanie a ochranu prírodného prostredia, pestovaním

a starostlivosťou o rastliny (kvety, bylinky, záhradné plodiny),

-dosiahnutie výkonových štandardov uvedených v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, Školskom vzdelávacom programe Hravo s Tulíkom pomocou stratégií, metód využívajúc učebné štýly preferované dieťaťom, s ohľadom na jeho tempo práce, temperament a na jeho rozvojové osobitosti.

Materská škola sa bude v najbližšom období zameriavať na úpravu školského dvora  a doplnenie náradia pre športové aktivity a to:

-preliezok,

-tunela,

-,,bazénikov“  na vodu pre hry a osvieženie v letných horúčavách,

-na vytvorenie mini dopravného ihriska na využitie mechanických odrážadiel, kolobežiek, detských bicyklov.

Materská škola bude participovať s rodičmi vo výchove a vzdelávaní detí  formou odborno-poradenských konzultácií, spoločnými športovými a kultúrnymi podujatiami, výletmi za krásami a históriou našej krajiny.


TOPlist